Zápisnica, 31.03.2012 Banská Bystrica

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová)
 3. Schválenie programu
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Správa Predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 6. Správa o činnosti SÚCHNO + správa ÚPCH (I. Kočajda)
 7. Správa o výcvikovej činnosti (J. Adamuščin)
 8. Správa HPK SÚCHNO
 9. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + J. Giacko)
 10. Schválenie chovateľských akcií na rok 2012 (I. Kočajda)
 11. Návrh rozpočtu na rok 2012 (I. Kočajda)
 12. Diskusia
 13. Uznesenie
 14. Záver

K bodu 1

Prítomných privítal, členskú schôdzu otvoril a viedol p. A. Majsniar.

K bodu 2

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí:
I. Teren, P. Lengvarský a I . Tkáčová, ktorá bola navrhnutá aj ako zapisovateľka. Prítomní vo verejnom hlasovaní návrh do komisií a zapisovateľku jednohlasne schválili.

K bodu 3

Program bol jednohlasne schválený.

K bodu 4

Rokovací poriadok bol prítomnými jednohlasne schválený.

K bodu 5

Predseda SÚCHNO predniesol Správu o činnosti Únie za rok 2011. Vyzdvihol úspešnú sezónu z pohľadu reprezentácie na medzinárodných pretekoch (MS WUSV, MS IPO). Prítomných oboznámil s povinnosťou a skutkovým stavom čipovania psov, čo vyplýva z novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Apeloval na chovateľov, aby nepodporovali chov bezpapierových zvierat. Odznela informácia, že dňa 13. 5. 2012 bude výber figurantov na bonitáciu. Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili, alebo pričinili o úspešné zorganizovanie, resp. priebeh akcií v roku 2011(podrobná správa je prílohou zápisnice).

K bodu 6

V správe o činnosti SÚCHNO zazneli informácie najmä o čipovaní psov – aktuálny stav, oboznámenie sa s novelou zákona o označovaní po 1. 11. 2011. Čipovanie môžu vykonávať iba poverení veterinári (zoznam je na internete). Odporúča sa, keďže nie je stanovený druh čipu (ani výrobca/ predajca), aby sa čipy po zavedení preverovali čítačkou, či sú identifikovateľné. Bolo uvedené, že pas spoločenského zvieraťa nie je povinný, iba pri vycestovaní do zahraničia. Po začipovaní je každé zviera vedené v registri (tento úkon vykonávajú iba poverení veterinári). Títo v registri zaznačia aj očkovania proti besnote. Zo zákona vyplýva, že začipovanie zvieraťa je nutné najneskôr pri odovzdávaní novému majiteľovi. Zaznelo, že organizátor akcie je povinný vlastniť čítačku za účelom kontroly zvierat pri registrácií. Uvažuje sa o hromadnom nákupe čipov. Diskusia sa viedla aj k téme röntgenovania zvierat (nemecké posudky nebudú nadradené slovenským). Ďalej sa hovorilo o bonitáciách a ich vyhodnocovaní, o usporiadaní a priebehu výstav. Na záver p. Kočajda poďakoval usporiadateľom a účastníkom akcií, reprezentantom a kancelárií SÚCHNO za odvedenú činnosť (podrobná správa je prílohou zápisnice).

K bodu 7

V správe o výcvikovej činnosti bola zhodnotená sezóna 2011 z pohľadu uskutočnených skúšok a pretekov ako aj účasť na medzinárodných akciách (podrobná správa je prílohou zápisnice).

K bodu 8

V správe Hlavnej plemennej knihy zazneli štatistiky vrhov, počty vystavených rodokmeňov, ako aj počty exportovaných a importovaných jedincov, počty jedincov zaradených do chovov a uznaných doživotne chovnými.

K bodu 9

V správe o hospodárení boli prezentované informácie z hľadiska príjmov a výdavkov, ako aj nákladov a výnosov Únie V správe revíznej komisie bolo konštatované, že hospodárenie v roku 2011 bolo vecné a účelné. Finančné prostriedky sa využívali účelne a zodpovedne, bez zistených nedostatkov. Bolo prezentované, že komisia preverujúca hospodárenie konštatovala, že účtovná evidencia za rok 2011 bola vedená v súlade s platnými zásadami a predpismi a v súlade so schváleným rozpočtom. Konštatuje sa, že správa o rozpočte poskytuje verný prehľad o nákladoch a výnosoch a príjmoch a výdavkoch (podrobná správa je príloha zápisnice).

K bodu 10

Členská schôdza SÚCHNO jednohlasne schválila chovateľské akcie na rok 2012.

K bodu 11

Členská schôdza SÚCHNO jednohlasne schválila návrh rozpočtu na rok 2012.

K bodu 12

V diskusii zazneli tieto témy: návrh o nákupe čipov od jedného dodávateľa do času, kým sa definitívne nerozhodne o type čipov, zaviesť digitálnu formu röntgenových snímkov a diskusia o hlavnej špeciálnej výstave a účasti na nej.

K bodu 15

Uznesenie z Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 31.marca 2012 v Banskej Bystrici-Kremničke
Členská schôdze SÚCHNO :
 • schvaľuje:
  1. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p. Teren, p. Lengvarský a p. Tkáčová.
  2. Program Členskej schôdze SÚCHNO.
  3. Kalendár chovateľských akcií na rok 2012.
  4. Rozpočet SÚCHNO na rok 2012.
  5. p. Jozefa Mravíka za člena do Komisie kontroly plnenia stanov SKJ.

K bodu 16

Predseda poďakoval prítomným za účasť a Členskú schôdzu ukončil.

Správa Mandátovej komisie z Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 31. 3. 2012

Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania Členskej schôdze. Z 881 platiacich členov je prítomných 42 členov, podmienky hlasovania boli splnené.
Zapísala: Ingrid Tkáčová, V Kremničke, 31. 3. 2012