Zápisnica, 30.10.2009 n/a

 • Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar
 • Všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené
 • Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo o zaslaní písomnej sťažnosti na SV z nasledujúcich dôvodov:
  • písomná žiadosť o VIP karty pre SÚCHNO na Bundessiegerzuchtschau boli zaslané v predstihu, napriek tomu sme ich do konania BSZS neobdržali a na maily nereagovali
  • vyjadriť nespokojnosť účastníkov MS WUSV so samotným priebehom MS
  • vyjadriť nespokojnosť s výkonom rozhodcu a figurantov na MS WUSV v časti „C“
  • bonitačné karty z bonitácií „Körung“ zasielať na plemennú knihu SÚCHNO
  • neskúmať majetkovo-právne (vlastnícke) vzťahy, ktoré sú v kompetencii SÚCHNO
  • vyjadriť protest proti zvýšeniu poplatku za delegovanie rozhodcu SV
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo žiadosti jednotlivých klubov a schválilo chovateľské akcie pre rok 2010 nasledovne:
  Oblastné výstavy:
  Šamorín, Vinodol, Vyhne, Poprad, Bytča, Košice-Anička, Horné Saliby, Lučenec, Kolárovo
  Bonitácie:
  Holíč, Lazany, Pohranice, Košice-Anička, Ružomberok, Vranov nad Topľou, Veľká Paka, Brezno, Pobedím, Vyhne
  Körung SV:
  Banská Bystrica, Vyhne, Rohožník
  Hlavná špeciálna výstava NO:
  Dudince
  Sekretariát zašle vybratým organizáciám poverenie na usporiadanie chovateľskej akcie a zašle delegačné listy rozhodcom
 • R.Chlebanová oboznámila prítomných s hospodárením a stavom finančných prostriedkov v pokladni a na účte k 30.10.2009 – predsedníctvo berie na vedomie
 • Predsedníctvo berie na vedomie žiadosť p. Bihariho o vyradenie zo zoznamu bonitačných figurantov. Náhradným figurantom pre oblasť stred bude p. Húšťava – úloha pre O.Bihariho a J.Sudimáka – vykonať preskúšanie
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo námietku p. Pravdovej voči jednaniu bonitačného komisára p. Kočajdu na bonitácii NO v Štrbe – postup bonitačného komisára bol konfrontovaný s video záznamom z prvej bonitácie. Na bonitácii v Štrbe bol prítomný aj člen Predsedníctva SÚCHNO a bonitačný komisár p. Sudimák. Predsedníctvo odsúhlasilo postup bonitačného komisára na bonitácii v Štrbe, ktorý bol v súlade s bonitačným poriadkom.
 • Predsedníctvo berie na vedomie písomné odporúčanie Prof. MVDr. Ledeckého, CSc. o zaradenie MVDr. Nehaja medzi pracoviská SÚCHNO. Predsedníctvo schválilo zaradenie pracoviska od 1.1.2010 – sekretariát zašle MVDr. Nehajovi súhlasné stanovisko a podmienky s tým súvisiace
 • Predsedníctvo SÚCHNO berie na vedomie zmenu pracoviska MVDr. Paška, oprávneného vykonávať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO
 • Predsedníctvo SÚCHNO obdržalo písomné vyjadrenie od Prof.MVDr. Ledeckého CSc. vo veci sťažnosti p. Radiča . Prof. MVDR. Ledecký CSc. sa písomne ospravedlnil za spôsob komunikácie.
 • Predsedníctvo určilo termín Členskej schôdze – úloha pre sekretariát – zabezpečiť miestnosť a uverejniť termín v NK
 • Predsedníctvo schválili odmenu pracovníčke sekretariátu vo výške 300,- €
 • Disciplinárna komisia podala informáciu Predsedníctvu SÚCHNO o priebehu šetrenia vo veci podozrenia z nedodržania stanov SÚCHNO, zápisného poriadku, stanov SKJ a reglementov FCI vo veci vývozného povolenia p. Milana Mlynarčíka a suky NO Tabata z Lintichu
 • Sekretariát upovedomí chovateľov prostredníctvom Novín kynológov o doplnení podmienky zapožičania jedincov zo zahraničia k využitiu v chove – jedince narodené po 1.1.2006 musia mať vyhodnotené aj RTG na DLK