Zápisnica, 29.01.2011 Banská Bystrica

Program

 • Zahájenie ČS
 • Voľba pracovnej komisie
 • Prednesenie návrhu programu ČS
 • Správa Predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 • Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa Výcvikovej komisie SÚCHNO (J. Adamuščin)
 • Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa o hospodárení a revízna správa (J. Giacko)
 • Schválenie chovateľských akcií SÚCHNO
 • Návrh rozpočtu na rok 2011 (I. Kočajda)
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver

K bodu 1.

Schôdzu zahájil a prítomných privítal Mgr. Juraj Štaudinger, ktorý aj viedol ČS. Po zahájení predniesla mandátovú správu p. Renáta Chlebanová – na ČS je 51 prítomných.

K bodu 2.

Ako členovia pracovnej komisie boli navrhnutí aj schválení: Predseda komisie – Jozef Domonkoš, člen Vladimír Smolinský, zapisovateľka Mgr. Jana Hamerlíková.

K bodu 3.

Mgr. Juraj Štaudinger pedniesol program (viď. vyššie), ktorý bol jednomyseľne schvalený.

K bodu 4.

P. Albín Majsniar, Predseda SÚCHNO, predniesol správu a zhodnotil výsledky SÚCHNO za rok 2010.

K bodu 5.

Mgr. Ivan Kočajda, ústredný poradca chovu NO, predniesol správu o činnosti SÚCHNO a o práci chovateľov NO. Okrem iného informoval o zámere zmeny ÚNIE na ZVÄZ.

K bodu 6.

Správu Výcvikovej komisie SÚCHNO predniesol Bc. Jozef Adamuščin, zhodnotil výcvikovú činnosť v roku 2010 ako veľmi úspešnú, zhodnotil úspešné umiestnenie menovaných členov SÚCHNO na M SR SÚCHNO vo Vranove nad Topľou a zhodnotil Kvalifikačné preteky na WUSV.

K bodu 7.

Mgr. Ivan Kočajda predniesol (za p. R. Chlebanovú) Správu Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO.

K bodu 8.

Správu o hospodárení a revíznu správu predniesol p. Ján Giacko. Bolo skonštatované, že hospodárenie a vedenie účtovníctva je v súlade s platnými právnymi predpismi. Ďalej bola konštatovaná správnosť účtovnej uzávierky k 31. 12. 2010. Správy sú prílohou zápisnice.

K bodu 9.

Mgr. Juraj Štaudinger predložil návrh chovateľských akcií SÚCHNO na rok 2011, ktorí bol prijatí (za: 50, zdržal sa: 1).

K bodu 10.

Mgr. Ivan Kočajda predniesol návrh rozpočtu na rok 2011, ktorý bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11.

Následne prebiehala diskusia, z ktorej hlavné témy boli: Mgr. Juraj Štaudinger: – aktivizácia, propagácia a prezentácia plemena NO – sankcionovanie členov SÚCHNO (prípadne i nečlenov) pri neoficiálnom krytí a predaji „akože“ NO – čipovanie psov ostáva podľa zákona v kompetencii KVL SR (tetovanie ostáva v kompetencii SÚCHNO) MVDr. Juraj Frey: – rozobral problematiku a súčasný stav v riešení dysplázie bedrových a lakťových kĺbov u NO P. Ján Sudimák: – príhovor k internetovej stránke SÚCHNO (zverejnenie chovných jedincov – preukazu o pôvode psa zdarma, foto psa spoplatnené 2 €) P. Jozef Domonkoš: Návrh zvýšenia poplatku za bonitáciu na 10 € (za: 46, proti: 3, zdržali sa: 2)

K bodu 12.

Bolo prijaté uznesenie: ČS SÚCHNO

A. Berie na vedomie:

 • Zloženie pracovnej komisie:
  Predseda komisie – Jozef Domonkoš
  člen – Vladimír Smolinský
  zapisovateľka – Mgr. Jana Hamerlíková
 • Mandátovú správu – prítomných 51 členov

B. Schvaľuje:

 • Správu Predsedu SÚCHNO
 • Správu o činnosti SÚCHNO
 • Správu Výcvikovej komisie SÚCHNO
 • Správu Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO
 • Správu o hospodárení a revíznu správu
 • Chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2011
 • Rozpočet SÚCHNO na rok 2011
 • Schvaľuje zvýšenie poplatku za bonitáciu na 10 €
Uznesenie bolo schválené všetkými prítomnými jednomyseľne.

K bodu 13.

Predsedajúci ČS SÚCHNO Mgr. Juraj Štaudinger poďakoval prítomným za účasť na ČS, za prácu v uplynulom roku a zaželal prítomným veľa osobných, pracovných a športových úspechov v ďalšom období.