Zápisnica, 28.01.2011 Banská Bystrica

Otvorenie:

Schôdzu otvoril a viedol p. Kočajda. V úvode pozdravil a privítal všetkých prítomných. Zároveň ich oboznámil s navrhnutým programom. Jednohlasne schválené.

Kontrola plnenia úloh:

Návrh rozpočtu na rok 2011 a program Členskej schôdze SÚCHNO:
 • P. Kočajdom bol navrhnutý program členskej schôdze SÚCHNO 29. 1. 2011, ktorý bol jednohlasne schválený.
 • Bola odsúhlasená dotácia 1670 € z rozpočtu SÚCHNO na usporiadanie M SR SÚCHNO, v prípade ak sa nenájdu iné dotácie.
 • Bola odsúhlasená dotácia 2000 € na výjazd reprezentácie na MS WUSV 2011. V prípade umiestnenia reprezentanta na MS WUSV do 15. miesta, budú mu preplatené všetky nevyhnutné výdavky. Celkový rozpočet sa bude odvíjať od finančnej situácie a na základe predpokladaného zisku z medzinárodnej výstavy. Kompletný návrh rozpočtu prednesie p. Kočajda na členskej schôdzi SÚCHNO.

Školenie OPCH, BK, rozhodcov pre exteriér:

Klub dlhosrstých NO:
Od 1. 1. 2011 je na základe podnetu WUSV prijatá FCI zmena štandardu nemeckého ovčiaka a to dlhosrstý variant nemeckého ovčiaka. Na základe tejto zmeny budú od 1. 1. 2011 zaradení do chovu dlhosrstí jedinci s podsadou. Títo jedinci budú v triede posúdení oddelene od krátkosrstej varianty. Dovolené je iba párenie rovnakého typu srsti (krátkosrstý s krátkosrstým, dlhosrstý s dlhosrstým). Na základe ďalšieho vývinu v Nemecku dopracuje podmienky pre hodnotenie a zaradenie do chovu ústredný poradca chovu p. Kočajda.
Čipovanie:
Od 1. 7. 2011 je pohyb po EU možný iba so psom označeným elektronickým čipom. Odporučenie predsedníctva SÚCHNO: čipovanie zatiaľ dobrovoľné (kvôli nadmernému zvyšovaniu nákladov pre chovateľov a majiteľov NO). Povinné tetovanie zostáva naďalej v platnosti.
HŠV NO:
HŠV NO sa v tomto roku uskutoční v Brezne.

Rôzne:

 • Mgr. Lengvarský informoval prítomných o 1. ročníku WUSV-Universalsiegeru, ktorý sa uskutoční 23.–26. 6. 2011 v rakúskom Hartkirchene. Hlavným rozhodcom bude Dr. Wolfgang Tauber, pachové práce bude posudzovať Mgr. Lengvarský, poslušnosť a obrany u psov p. Günter Diegel, poslušnosť a obrany u súk p. Erwin Patzen, výstavu bude posudzovať p. Rüdiger Mai. Všeobecné podmienky účasti sú uvedené na oficiálnej stránke. Do výsledkovej listiny sa započitávajú body z výstavy (podľa umiestnenia) a body z preteku (podľa umiestnenia), pričom titul získa zviera s najlepším súčtom z výstavy a preteku. Uzávierka prihlášok pre jednotlivé krajiny je 31. 5. 2011. Pre Slovensko platí, že reprezentácia na toto podujatie sa bude tvoriť na základe súčtu umiestnení na kvalifikačných pretekoch vo Veľkej Pake a v Lazanoch (pričom minimálny limit získaných bodov je 520) a výstavy, ktorá sa bude konať bezprostredne po skončení kvalifikačného preteku v Lazanoch (pričom výstavy sa zúčastní iba prvých desať jedincov na základe získaných bodov z oboch pretekov). Samozrejme za predpokladu, že spĺňajú všetky podmienky účasti uvedené v propozíciách Universalsiegeru. Dopracuje Mgr. Lengvarský. Za Slovensko sa predpokladá účasť 5 účastníkov, pričom jednu z dvojice by mala tvoriť dvojica psovod a suka. Do výsledkov družstiev sú hodnotené 3 najlepšie tímy (2x psovod a pes + 1x psovod a suka). Výjazd nebude dotovaný z prostriedkov SÚCHNO. Pre účasť v roku 2012 sa plánuje povinná účasť jedinca na HŠV NO 2011. Ako som už vyššie spomenul, Slovensko bude mať na tejto akcii aj rozhodcovské zastúpenie v osobe Mgr. Lengvarského, ktorý bude posudzovať pachové práce.
 • Bola daná úloha ústrednému výcvikárovi na zabezpečenie fotodokumentácie, príspevkov od rozhodcov a informatívnych materiálov z M SR SÚCHNO 2011 v Štrbe.
 • P. Kočajdom bola prednesená žiadosť p. Lenárda, aby na bonitácii NO pre potreby polície, v prípade zranenia figuranta bezprostredne pred akciou alebo počas akcie, mohol figurovať p. Lenárd. Odsúhlasené.
 • Bola podaná žiadosť o zmenu termínu OV Bytča – zamietnuté.
 • Boli odsúhlasené predbežné termíny nasledujúcich zasadnutí SÚCHNO: jún, november prípadne október.
 • P. Kočajdom bol predložený návrh odsúhlasenia na členskej schôdzi SÚCHNO a ZŠK k povereniu predsedníctva ZŠK požiadať o:
  • dodržiavanie doposiaľ platných stanov SKJ + výzva na schvaľovanie a dodržiavanie rozpočtu prezídiom.
  • zmenu stanov SKJ na valnej hromade SKJ.
  • normalizovať vzťahy v SKJ
  • schvaľovanie všetkých platieb z účtov SKJ v rozpočte SKJ.
  • pri nerešpektovaní bodov a, b, c, d podať na štatutárneho zástupcu trestné oznámenie a požiadať súd o predbežné opatrenie s nakladaním s majetkom a podpisovým vzorom.
  Navrhnutí boli piati zástupcovia na schôdzu SKJ: Kočajda, Štaudinger, Támaši, Strasser a Vačok, prípadne náhradník Mecner.

Diskusia:

Spopularizovanie plemena NO.