Zápisnica, 25.01.2014 Banská Bystrica

Zápisnica z členskej schôdze SÚCHNO

Dátum: 25.1.2014
Miesto: Hotel Lux, Banská Bystrica

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátna)
 3. Schválenie programu členskej schôdze SÚCHNO
 4. Správa predsedu SÚCHNO (A.Majsniar)
 5. Správa o činnosti SÚCHNO (I.Kočajda)
 6. Správa výcvikovej komisie (J. Adamuščin)
 7. Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I.Kočajda)
 8. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie
 9. Schválenie chovateľských akcií SÚCHNO
 10. Návrh rozpočtu na rok 2014 (I.Kočajda)
 11. Voľby Predsedníctva SÚCHNO
 12. Voľba revíznej komisie
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver

K bodu 1.

Členskú schôdzu zahájil p. Kočajda, ktorý privítal prítomných.

K bodu 2.

Do komisií boli zvolení a jednomyseľne schválení (97 hladov) títo navrhnutí:
Návrhová komisia: Ružičková, Mináriková, Tóth
Mandátna komisia: Majer, Teren, P. Lengvarský

K bodu 3.

Navrhnutý program členskej schôdze bol jednomyseľne schválený (97 hlasov).

K bodu 4.

Správu predsedu SÚCHNO predniesol p. Majsiar. Bolo v nej konštatované, že akcie pod hla-vičkou SÚCHNO boli v minulom období dobre organizačne pripravené. Do ďalšieho obdobia je prioritou stále zvyšovať počet akcií, počet účastníkov, chovateľov a prinajmenšom udržať kvalitu pripravenosti a organizácie. Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa za bilancované obdobie pričinili o dobré meno, všetkým chovateľom a majiteľom NO za ich doterajšiu prácu. Nemalé uznanie patrí všetkým spolupracovníkom a sponzorom, ktorí akcie podporili. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 5.

Správu o činnosti SÚCHNO od poslednej schôdze zhodnotil predseda p. Kočajda. Bilancoval uskutočnené akcie NO a vysvetlil postupnosti v procese označovania psov mikročipmi v mi-nulom roku. Vyjadril uspokojenie, že i naďalej sa psy označujú tetovaním. Prítomní boli oboznámení so zoznamom bonitačných figurantov. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 6.

Správu výcvikovej komisie predniesol p. Adamuščin. Správa je prílohou zápisnice. Zároveň boli predsedom SÚCHNO dodatočne odovzdané poháre za 2. a 3. miesto z Majstrovstiev SÚCHNO.

K bodu 7.

Správu Hlavnej plemennej knihy predniesol p. Kočajda. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 8.

Správu o hospodárení a správu revíznej komisie predniesol p. Majer. Keďže revízna komisia nereagovala na výzvy, bola menovaná náhradná revízna komisia, ktorá sa pre krátkosť času mohla zamerať iba na určité oblasti. Preverené bolo dodržiavanie Stanov, kontrola činnosti Prezídia a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom. Správa je prílohou zápisnice.

K bodu 9.

Chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2014 boli jednomyseľne odsúhlasené.

K bodu 10.

Návrh rozpočtu na rok 2014, prezentovaný p. Kočajdom bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11.

Voľby Predsedníctva SÚCHNO:
Do Predsedníctva bola navrhnutá spoločná kandidátka v zložení:
A. Majsniar
I. Kočajda
J. Adamuščin
J. Štaudinger
I. Lengvarský
J. Sudimák
A. Strasser
Predsedníctvo bolo odsúhlasené takto: Za: 96 hlasov, proti: 1, nikto sa hlasovania nezdržal.
Bolo konštatované zvolenie nového Predsedníctva na ďalšie obdobie.

K bodu 12.

Do revíznej komisie boli navrhnutí:
Petrek
Lipták
Ružičková
Navrhnutí boli zvolení jednomyseľne: 97 hlasov. Bolo konštatované zvolenie nového zloženia revíznej komisie na ďalšie obdobie.

K bodu 13.

V diskusii odzneli podnety p. Mravíka:
- bonitácia – žiadosť do RZ ohľadne možnosti bonitovania na ringový oblek – podľa názoru p. Mravíka toto je v kompetencii chovateľského klubu , nie ZŠK. Bolo zodpovedané, že došlo k pochybeniu – dotaz mal dmerovať n aSÚCHNO, nie na ZŠK.
- Universalsieger
- stav účtu SÚCHNO (odpoveď pokladňa: 1 221,72 €, BÚ: 46 989,375 €, TV:15 873,07€
- vyhodnotenie najlepšieho psa za rok
Diskusné príspevky boli zobraté na vedomie.

K bodu 14.

Členská schôdza SÚCHNO, ktorá sa konala 25.1.2014 v Banskej Bystrici:
A: Schvaľuje:
Uznesenie č.1:
Návrhová komisia v zložení: Ružičková, Mináriková, Tóth
Mandátna komisia v zložení: Majer, Teren, P. Lengvarský
Zapisovateľka: Tkáčová
Overovatelia zápisnice: Mináriková, Ružičková
Uznesenie č. 2:
Program členskej schôdze
Uznesenie č. 3:
Chovateľské akcie SÚCHNO na rok 2014
Uznesenie č. 4:
Rozpočet na rok 2014
Uznesenie č. 5:
Predsedníctvo SÚCHNO v zložení:
A. Majsniar
I. Kočajda
J. Adamuščin
J. Štaudinger
I. Lengvarský
J. Sudimák
A. Strasser
Uznesenie č. 6: Revíznu komisiu v zložení:
Petrek
Lipták
Ružičková

B: Berie ne vedomie:
Správu predsedu SÚCHNO prednesenú p. A. Majsniarom
Správu o činnosti SÚCHNO prednesenú p. Kočajdom
Správu výcvikovej komisie prednesené p. Adamuščinom
Správu Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO prednesenú p. Kočajdom
Správu o hospodárení a správu náhradnej Revíznej komisie prednesenú p. Liptákom
Diskusné príspevky

Správa Mandátnej komisie: Mandátna komisia potvrdzuje právoplatnosť konania členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 25.1.2014 v Banskej Bystrici. Členská schôdza zastupuje svojich členov v počte 755. Z uve-deného počtu je prítomných 97 členov, tzn. 97 delegátov / platných hlasov. Členská schôdza sa konala a prebiehala v zmysle platných Stanov SÚCHNO.

K bodu 15

Záverom p. Kočajda poďakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu ukončil.
V Banskej Bystrici: 25.1.2014
Zapísala: I. Tkáčová
Overili: D. Mináriková, M. Ružičková