Zápisnica, 24.01.2014 n/a

Zápisnica 24.01.2014
Prítomní členovia : Majsniar, Adamuščin, Kočajda, Štaudinger, Sudimák, Strasser
Hostia : Lengvarský I. , Danek

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Návrh rozpočtu a program členskej schôdze 2014
  4. Pošta
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Za:

  1. Jednomyselne

K bodu 1

Otvorenie privitanie predsedom A. Majsniarom

K bodu 2

P. Kočajda predložil predsedníctvu návrh rozpočtu stav vyrovnaný , schválený a predloží na členskej schôdzi.

K bodu 3

Úloha pre p. Chlebanovú zverejniť presné podmienky refundácie MV na stránke ZŠK a SUCHNO

K bodu 4

Predsedníctvo navrhuje aby kalendár kynologických akcíí na rok 2014 vypracovala pracovníčka SUCHNO a ZŠK

K bodu 5

Predsedníctvo SÚCHNO sa rozhodlo predložiť kandidátku v zložení : A. Majsniar, I. Kočajda , J. Štaudinger , J. Sudimák , J. Adamuščin , I. Lengvarský , A. Strasser

K bodu 6

Záver : predseda poďakoval za spoluprácu a zaprial veľa úspechov
Zapísal: A. Strasser