Zápisnica, 23.01.2010 Kremnička, Banská Bystrica

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba komisií (návrhová , mandátna, volebná, revízna)
 • Schválenie programu konferencie SÚCHNO
 • Správa Predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 • Správa činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
 • Správa hlavnej plemennej knihy )(I. Kočajda)
 • Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (P.Vačok )
 • Ocenenie chovateľov + ocenenia pri príležitosti 20.výročia založenia ZŠK SR
 • Schválenie Kalendára kynologických akcií na rok 2010
 • Návrh rozpočtu na rok 2010
 • Voľby Predsedníctva SÚCHNO
 • Voľba novej Revíznej komisie
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver

 • Prítomných privítal, Členskú schôdzu otvoril a viedol JUDr. Peter Vačok.
 • Schválené boli nasledujúce komisie: - návrhová
  - mandátna
  - revízna
  - volebná
  Prítomní vo verejnom hlasovaní jednohlasne navrhnutých do komisií odsúhlasili.
 • Pred hlasovaním o programe Členskej schôdze odznel z pléna návrh na zmenu, tzn. aby pred hlasovaním o voľbe kandidátov do Predsedníctva SÚCHNO bola zaradená diskusia k tomuto bodu. Tento návrh bol hlasovaním zamietnutý.
 • Predseda SÚCHNO p. Majsniar predniesol správu o činnosti a súčasnom stave, v ktorej vyzdvihol úspechy na medzinárodných pretekoch a poďakoval za vzornú reprezentáciu (E. Panáková, I. Lengvarský). Oboznámil prítomných so stavom v chove nemeckých ovčiakov, konštatoval, že počet jedincov klesá. Ďalej poďakoval pretekárom, rozhodcom a organizátorom za uskutočnené akcie, oboznámil s akciami a seminármi plánovanými v roku 2010. Poďakoval p. Chlebanovej za vedenie plemennej knihy a prácu, ktorou zabezpečuje chod kancelárie SÚCHNO, vydávanie Novín kynológov a zabezpečenie ostatnej agendy.
 • Správu o činnosti SÚCHNO predniesol p. I. Kočajda. Retrospektívne pripomenul 20. ročnú históriu vzniku a pôsobenia SÚCHNO, hovoril o podmienkach chovu v minulosti a dnes, vyzdvihol dôležitosť testu povahových vlastností NO, bonitácie a s tým súvisiaci poriadok, prácu figurantov na bonitáciách, venoval pozornosť výstavám z hľadiska najmä exteriérového chovu, neopomenul dôležitosť zdravotného stavu jedincov pre chov. V svojom príhovore vyzdvihol chovateľov a ich chovné stanice, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobrý chov a pri tejto príležitosti odovzdal pohár p. Majsniarovi za dosiahnuté úspechy v roku 2009. Bol analyzovaný súčasný stav v oblasti vyhodnocovania kĺbov a celkovo zdravotného stavu NO.
 • Správu výcvikovej komisie predniesol p. I. Lengvarský, ktorý sa v svojom príhovore venoval významným úspechom našich kynológov v oblasti výchovy a výcviku NO na významných národných aj medzinárodných pretekoch. Zhodnotil pretekársku činnosť v roku 2009, poďakoval reprezentantom za účasť aj umiestnenie na svetových pretekoch. Na národnej úrovni konštatoval nedostatočnú úroveň výcviku v SVV3. Poďakoval organizátorom za priebeh akcií v roku 2009. Boli vyhodnotené kvalifikačné preteky a postup na MS a porovnaná organizácia MS s medzinárodnou platformou, kde SR obdržalo zaslúžené uznanie za organizáciu a priebeh, ako aj dobrú prípravu slovenských figurantov na preteky.
 • Bola prednesená Správa hlavnej plemennej knihy, v ktorej zazneli najmä výsledky štatistického zisťovania o chove a jedincoch NO.
 • Správu o hospodárení a správa revíznej komisie predniesol za práceneschopného p. Orolína p. P.Vačok V roku 2009 boli vykonané 2 revízie, pri ktorých neboli zistené žiadne závažné nedostatky, žiadne zistenia ani porušenia. Bolo konštatované, že hospodárenie a vedenie prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi a v kontexte s princípmi riadenia a hospodárenia. Komisia konštatovala Správnosť úplnosť účtovnej závierky k 31.12.2009. Hlasovaním o Správe bola táto jednomyseľne schválená. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 • Pri príležitosti 20. výročia vzniku SÚCHNO boli ocenení chovatelia, ktorí sa významne pričinili o rozvoj a súčasný stav v SR a zahraničí. Ocenení boli: J.Benovič, P.Marton, M.Kadlecaj, A.Majsniar, I.Kočajda, D.Majtas, J.Sudimák, V.Palša (in memoriam), J.Gecelovský , R.Chlebanová, firma Z POLYTANU SK, Firma MARKUS
 • Pred hlasovaním o Kalendári kynologických akcií na rok 2010 (ďalej len „KKA“) prebehla diskusia o jeho tvorbe a potrebe zosúladení významných akcií.
 • Bol prezentovaný Návrh rozpočtu na rok 2010 z pohľadu rozpočtovaných príjmov a predpokladaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie chodu SÚCHNO a s ním súvisiace aktivity, ako aj finančné krytie významných akcií. Bola vysvetlené dotazované položky ako napr. röntgeny, poštovné a pod. Odznel návrh na zvýšenie členského v SÚCHNO o 3 EUR od roku 2010. Návrh na zvýšenie, okrem jedného člena, ktorý sa hlasovania zdržal, všetci ostatní prítomní odhlasovali. Pri hlasovaní o Návrhu rozpočtu sa dvaja členovia zdržali hlasovania, ostaní predložený materiál odsúhlasili.
 • Pred voľbou do Predsedníctva SÚCHNO odzneli návrhy na princípy volieb do tohto riadiaceho orgánu (návrhy na zastúpenie každého regiónu, záujmy zastupovaných, program jednotlivých navrhnutých členov, ich zodpovednosti za oblasti a pod.). Súčasne pôsobiace Predsedníctvo navrhlo nové Predsedníctvo v tomto zložení: pp. Majsniar, Štaudinger, Kočajda, Sudimák, Bihari, Adamuščin, Strasser. Vo verejnom hlasovaní boli navrhnutí kandidáti odsúhlasení väčšinou prítomných, nikto nebol proti, 5 sa zdržalo hlasovania. Odznelo, že nové zastúpenie v Predsedníctve by malo pokračovať na rozpracovaných úlohách, pričom hlavné smerovanie by malo byť zamerané na problémy súčasnosti ako je napr. pokles členskej základne, zvyšovanie osvety a odbornosti v hlavných oblastiach rozvoja chovu nemeckého ovčiaka.
 • Do novej Revíznej komisie boli navrhnutí a jednohlasne odsúhlasení títo kandidáti: p. Orolín, p. Honíšková, p. Giacko.
 • Diskusia prebiehala najmä k bodu 12. – k funkciám a náplniam nového Predsedníctva, kontrole úloh, cieľom a úlohám do ďalšieho obdobia. Z diskusie vyplynula úloha pre novozvolené Predsedníctvo – vypracovať nové možnosti pre súčasné bonitácie a vypracovať kritéria pre zadávanie tried na bonitácie a uvažovať o zavedení alternatívnej bonitácie (po vzore nemeckých kritérií). Ďalej sa diskutovalo o možnostiach eliminácie znižovania počtu chovných jedincov, o testoch DNA, komisionálne vyhodnocovanie snímkov DBK a s tým súvisiace zasielanie röntgenov do Nemecka, návrh na uznávanie snímkov DBK vykonaných v ČR, dopracovaní Štatútu rozhodcu a určení pokút za porušenia disciplíny, zabezpečenie a zorganizovanie školení rozhodcov. Bol vznesený návrh na vypracovanie univerzálnej prihlášky na akcie, ktorá by sa predkladala spolu so scanovaným rodokmeňom , resp. čitateľnými kópiami. Prítomní boli upovedomení, aby predkladali správne a dôsledne vyplnené dokumenty, ktoré sú podkladom na zapísanie do plemennej knihy, inak dochádza k opravám a nedorozumeniam. Bol vznesený návrh na iniciovanie rokovania na zníženie poplatkov za psov, ktorí sú v chove, alebo cvičiaci vo výcviku.
 • Uznesenie

  Členská schôdza SÚCHNO schválila:

  • program SÚCHNO
  • voľbu komisií (návrhová , mandátna, revízna, volebná)
  • prednesené správy uvedené v programe
  • Kalendár kynologických akcií na rok 2010
  • návrh rozpočtu na rok 2010
  • voľbu Predsedníctva SÚCHNO
  • zvýšenie príspevku o 3 EUR
  • členov novej Revíznej komisie

  Členská schôdza SÚCHNO odporúča:

  • prehodnotiť možnosti alternatívnej bonitácie Uznesenie bolo prijaté a schválené jednohlasne
 • Na záver p. Vačok ukončil Členskú schôdzu SÚCHNO a poďakoval prítomným za účasť.
 • Správa Mandátovej komisie z Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 23.1.2010:

  • Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania členskej schôdze, ktorá zastupuje 986 platiacich členov. 100 prítomných členov splnilo podmienky hlasovania.