Zápisnica, 20.03.2010 Dudince

Program:

 • Otvorenie
 • Schvaľovanie programu
 • Voľba členov predsedníctva do jednotl.funkcií
 • Stanovenie priorít v jednotlivých oblastiach
 • Diskusia, pridelenie úloh
 • Uznesenia
 • Záver

Otvorenie:

Schôdzu otvoril a viedol p. Kočajda. Na úvod privítal všetkých novozvolených členov predsedníctva.

Schvaľovanie programu:

P. Kočajda predniesol na schválenie jednotlivé body programu. Jednohlasne schválené.

Voľba členov predsedníctva do jednotlivých funkcií:

Boli prednesené návrhy na obsadenie jednotlivých funkcií v predsedníctve a to:
Funkcia Meno
Podpredseda: Ondrej Bihári / 6 hlasov za, jeden sa zdržal hlasovania/
Ústredný poradca chovu: Mgr. Ivan Kočajda /jednohlasne/
Zástupca ÚPCH: Ján Sudimák /jednohlasne/
Ústredný výcvikár: Bc. Jozef Adamuščin /jednohlasne/
Zástupca ústr. výcvikára: Anton Štrasser /jednohlasne/
Člen predsedníctva: Mgr. Juraj Štaudinger

Stanovenie priorít v jednotlivých oblastiach:

P. Kočajdom boli navrhnuté jednotlivé priority na toto volebné obdobie, smer ďalšieho napredovania a rozvoja plemena nemecký ovčiak na Slovensku, možnosti a spôsoby skvalitnenia jednotlivých činností spojených so smerovaním SÚCHNO.

Diskusia a pridelenie úloh členom predsedníctva na ďalšie obdobie:

Predsedníctvom SÚCHNO bola daná úloha ústrednému výcvikárovi /p. Adamuščin/: Podávať podrobnú správu o M SR SÚCHNO, MS WUSV a o MS FH /WM IPO-FH/ na členskej schôdzi, každoročne podať správu o smerovaní NO, o jeho povahových vlastnostiach, o využití najúspešnejších jedincov /pracovného chovu/ v chove.
 • Predsedníctvom bol určený garant M SR SÚCHNO 2010 vo Vranove nad Topľov – p. Adamuščin.
 • Predsedníctvom SÚCHNO bola daná úloha pre ústredného poradcu chovu /p. Kočajda/: zhodnotenie úrovne chovu, povahových a exteriérových vlastností zvierat využitých v chove, kontrola podmienok chovu jednotlivých členov SÚCHNO, kontrola regionálnych poradcov chovu.
 • P. Kočajdom bol podaný návrh na podanie žiadosti aby sa SÚCHNO stalo riadnym členom SKJ.

Ďalšie úlohy:

 • p. Bihari – uskutočniť školenie bonitačných figurantov.
 • p. Kočajda – pozmeniť a doplniť bonitačnú kartu za účelom vylepšenia možnosti a rozšírenia škály posúdenia.
 • Pre nových členov predsedníctva – podať návrhy na zvýšenie úrovne a počtu jedincov na výstavách.
 • P. Kočajda navrhol, aby organizátor HŠV NO podal na poslednom zasadnutí predsedníctva pred HŠV podrobnú správu o celkovej pripravenosti a zabezpečení výstavy.
 • Na návrh p. Adamuščina predsedníctvom SÚCHNO schválené, že príspevky – reakcie na jednotlivé články v novinách kynológov budú zverejňované na oficiálnej webovej stránke SÚCHNO. Uverejnené nebudú anonymné a vulgárne príspevky. Za týmto účelom bude každému členovi SÚCHNO pridelené členské číslo na jeho meno, ktoré bude slúžiť ako jeho heslo. Dopracuje p. Chlebanová a administrátor stránky.
 • P. Kočajdom navrhnuté hľadanie možnosti zvýšenia ochrany proti falzifikátom preukazu pôvodu.
 • P. Biharim a p. Štrasserom bola prednesená problematika čipovania psov, navrhnuté možnosti. V riešení – pre východ p. Sudimák, stred p. Kočajda, západ p. Adamuščin.
 • P. Kočajdom predložená požiadavka na zaslanie opakovanej žiadosti o uznanie posudzovania RTG snímkov Prof. MVDr. Ledeckého, CSc. na ústredie SV a prezidentovi SV, s dodatkom aby to platilo iba pre psov vo vlastníctve členov SÚCHNO.

Uznesenie:

Predsedníctvo SÚCHNO schválilo:

 • Program SÚCHNO
 • Voľba do funkcií v predsedníctve
 • Návrhy jednotlivých priorít
 • Úlohy pre členov predsedníctva schválené v diskusii
 • Návrhy – čipovanie, žiadosť o uznanie RTG snímkov na SV, príspevky na oficiálnu webovú stránku

Záver:

Na záver zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť p. Kočajda.