Zápisnica, 17.01.2009 n/a

Schôdzu otvoril p. Juraj Štaudinger a privítal všetkých prítomných členov, ktorých oboznámil s týmto programom: Návrhová komisia: p. Jarko, p. Ferér, p. Balun

 • Otvorenie
 • Správa o činnosti SÚCHNO /p. Majsniar/
 • Správa výcvikovej činnosti /p. Majtas/
 • Správa plemennej knihy SÚCHNO a chovateľskej činnosti /p. Kočajda/
  • uskutočnilo sa 8 Oblastných výstav + HŠV NO
  • zhodnotená kvalita organizácie výstav + konkurencia a kvalita plemena NO
  • poukázané na problémy s usporiadaním výstav v rámci regiónov (nízky počet záujemcov z východoslovenského regiónu)
  • HŠV NO – veľmi kvalitné obsadenie a výborná organizácia
  • práca figurantov na bonitáciách – zladiť rozdiely ich činnosti
  • dbať na zdravotný stav zvierat
  • poradcovia chovu – neboli nezrovnalosti, prebehlo len jedno riešenie p. Mravíka
  • vyhodnocovanie RTG na DBK a DLK Prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. – sporné prípady vyhodnotené v Nemecku komisionálne, zavedené sprísnené posudzovanie
 • Správa o hospodárení SÚCHNO a činnosti revíznej komisie /p. Kočajda/
 • Návrh rozpočtu na rok 2009 sa opiera o podklady z roku 2008 /p. Kočajda/
 • Správa revíznej komisie SÚCHNO – pripravil p. Orolín
 • Návrh na prejednanie poplatkov spojených s HPK SÚCHNO – p. Kočajda – jedná sa o matematické zaokrúhľovanie položiek
  – jednohlasne schválené
 • Plán akcií na rok 2009 – p. Majsniar
  – jednohlasne schválený
 • Diskusia
  • p. Sudimák – predniesol novú skladbu Novín kynológov, pribudnú nové oblasti /odborné, veterinárne, výcvikové a chovateľské osobnosti, fotosúťaž, otázky a odpovede na vybraných odborníkov, poukázal na potrebu zlepšenia predaja DVD z bonitácií. Program Genetika bude spracovaný novou technológiou, ktorá by mala zvýšiť záujem chovateľov a tým vyrovnať náklady na jej zhotovenie
  • p. Novota – dotazoval sa, prečo musia byť na rádiogramoch uvedené úplné údaje jedinca – odpovedal p. Štaudinger – jedná sa o požiadavku SV
  • Mravíka – odpovedal p. Kočajda – vzhľadom na vzájomné problémy OPCH a chovateľa a vzhľadom na vzdialenosť od nového OPCH
  • CHS Polícia-Slovakia – produkcia šteniat bez PP – prekonzultovať s kompetentnými odpovedal J. Štaudinger a P. Vačok – nie je možné určovať im podmienky
  • oznam OPCH p. Kondého v ktorom upozorňuje, že p. Mravík zle nahlasuje svoje vrhy a nedodržuje Chovateľský poriadok SÚCHNO – odpovedal p. Kočajda – poukázal na opakované porušovanie poriadkov – riešenie za jeho neprítomnosti sa neuskutočnilo
  • p.Kadlecaj – predniesol požiadavku, aby sa šteňatá z CHS Polícia-Slovakia predávali len s PP – odpovedal J. Štaudinger – podmienky predaja ustanovuje kúpno-predajná zmluva
  • p. Adamuščin – dotazoval sa na určovanie tried chovnosti pes, Ozzy Barnero, ktorý bol v čase prvej bonitácie v jeho majiteľstve odbržal II. triedu chovnosti a po absolvovaní rebonitácie, keď bol jeho majiteľom p. Mravík získal I. triedu chovnosti – odpovedal p. Kočajda – v prípade straty zuba je zadaná známka v II. triede chovnosti, v tomto prípade došlo k pochybeniu bonitačného komisára
  • p. Adamuščin – predniesol návrh na spracovanie štatútu rozhodcu pre exteriér NO, bonitačného komisára, rozhodcu pre výkon, chovateľa a ich prípadné sankcie v prípade ich nedodržiavania

Prítomní sa na Členskej schôdzi SÚCHNO dňa 17.1.2009 uzniesli a jednohlasne schválili

 • Program Členskej schôdze SÚCHNO
 • Správu o činnosti SÚCHNO
 • Správu o výcvikovej činnosti
 • Správu plemennej knihy SÚCHNO
 • Správu o hospodárení a správu revíznej komisie
 • Návrh rozpočtu na rok 2009
 • Úpravy poplatkov spojených s HPK SÚCHNO
 • Plán činnosti na rok 2009
Na záver p. Mgr. Juraj Štaudinger poďakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu ukončil.