Zápisnica, 16.03.2012 Banská Bystrica

PREDSEDNÍCTVO SÚCHNO – BANSKÁ BYSTRICA 16.3.2012
 1. Schôdzu otvoril a viedol Predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar
 2. Úlohy uložené jednotlivým členom predsedníctva boli splnené
 3. Jednotliví členovia predsedníctva boli poverení vypracovaním a prednesením príspevkov na Členskú schôdzu SÚCHNO, ktorá sa bude konať dňa 2.2.2013 v Banskej Bystrici – Kremničke
 4. Mgr. Ivan Kočajda sa skontaktoval s Ing. Luciou Štepkovou, pracovníčkou Štátnej veterinárnej a potravinovej správa ohľadne čipovania. Predsedníctvo rozhodlo o ponechaní tetovania, čipovanie je potrebné vykonávať podľa zákona. Úloha pre všetkých členov predsedníctva – zistiť možnosti, ako zabezpečiť označovanie psov čipmi, aby bolo v súlade so zákonom a aby náklady s tým spojené boli pre chovateľov čo najnižšie.
 5. Mgr. Ivan Kočajda oboznámil prítomných so stavom rokovaní s SV ohľadne uznania Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc. ako vyhodnocovateľa SV. Prvotná žiadosť bola podaná v roku 2010, do dnešného dňa však SV aj napriek prísľubom a splneným podmienkam zo strany MVDr. Ledeckého kladné stanovisko nevydalo. Rokovania budú naďalej pokračovať.
 6. Mgr. Ivan Kočajda a Mgr. Juraj Štaudinger podali správu o stave v SKJ. Upozornili na to, že Ing. Štefan Štefík usporiadal ples Šampión šampiónov bez schválenia rozpočtu SKJ, pričom každoročná strata z tejto akcie je cca 12. – 17.000,- €. Je teda potrebné ihneď doriešiť stanovy SKJ. Mgr. Ivan Kočajda navrhol zaslať prostredníctvom ZŠK SR výzvu na SKJ na dodržiavanie stanov. SÚCHNO a ZŠK SR podporia ostatné chovateľské kluby, zastrešené pod SKJ, aby sa stali riadnymi členmi SKJ.
 7. Vzhľadom na nedostatok bonitačných figurantov sa dňa 13.5.2012 uskutoční v Turčianskych Tepliciach /po bonitácii NO/ výber nových bonitačných figurantov. Podmienkou je minimálne 3.výkonnostná trieda. Každý figurant si zabezpečí 2 psov.
 8. R. Chlebanová predložila žiadosť majiteľov jedincov z Poľska o prepis preukazov o pôvode z dôvodu druhu zmeny srsti z krátkej na dlhú. K prepisu je potrebné doložiť písomnú žiadosť potvrdenú poradcom chovu, v prípade jedincov predaných do zahraničia potvrdenie príslušného zväzu o zmene druhu srsti a originál preukazu o pôvode jedinca – úloha pre sekretariát – zaslať majiteľom oznámenie o spôsobe prepisu PP.
  - vzhľadom na opakujúce sa problémy s posudzovaním pováh na HŠV NO rozhodcami SV Mgr. Juraj Štaudinger navrhol, aby povahy na HŠV NO posudzoval Ján Sudimák – schválené
  - Anton Strasser navrhol zaslať na WUSV list, v ktorom budeme žiadať vysvetlenie, z akého dôvodu nebol diskvalifikovaný reprezentant Nemecka na MS WUSV, ktorého pes pohrýzol pri vyhlasovaní výsledkov rozhodcu, pričom náš pretekár na ME IPO-FH bol za agresivitu psa na stupni víťazov diskvalifikovaný – úloha pre Antona Strassera a Mgr. Juraja Štaudingera skoncipovať znenie listu
  - predsedníctvo berie na vedomie oznámenie p. Júliusa Benoviča o ukončení funkcie poradcu chovu. Novým poradcom chovu pre okres Bratislava bol schválený p. Milan Kadlecaj
  - sekretariát predložil žiadosti veterinárnych lekárov MVDr. Mariána Vargu z Michaloviec a MVDr. Miroslava Petríka z Prešova o zaradenie medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO – neschválené z dôvodu dostatočného pokrytia veterinárnymi pracoviskami v týchto
  - sekretariát predložil žiadosť p. Štefana Pongrácza o zaradenie do zoznamu adeptov na rozhodcov pre exteriér NO – podmienkou na vstupné testy je 10 odchovaných vrhov, 10 skúšok z výkonu a doloženie výsledkov psychotestov od psychologičky Karin Pribišovej – úloha pre sekretariát zaslať podmienky
  - predsedníctvo určilo rozdelenie úvodníkov do NK pre rok 2012 nasledovne:
  5-6 Ing. Pavel Tamáši
  7-8 Ondrej Bihari
  9-10 Bc. Jozef Adamuščin
  11-12 Albín Majsniar
 9. Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval p. Albín Majsniar
V Banskej Bystrici, 16.3.2013
Albín Majsniar, predseda SÚCHNO