Zápisnica, 16.01.2009 n/a

 • Zasadnutia otvoril predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar.
 • Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, odpoveď na zaradenie MVDr. Prof. Valenta Ledeckého, CSc., medzi vyhodnocovateľov SV do doby zasadnutia nebola známa.
 • Návrh rozpočtu pre rok 2009 predniesol Mgr. Ivan Kočajda, ktorý predloží návrh rozpočtu na členskej schôdzu.
 • A. Majsniar navrhol zabezpečiť uverejnenie propozícií na M SR SÚCHNO a HŠV NO aj v zahraničí /Nemecko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko...) – schválené
 • Školenie rozhodcov pre exteriér NO, bonitačných komisárov a bonitačných figurantov sa uskutoční pred začiatkom akcií. Školenie sa uskutoční v Banskej Bystrici – zodpovední Mgr. I. Kočajda a O. Bihari
 • A. Majsniar predložil ponuku Ing. Štefíka z SKJ o možnosti usporiadania výstavy NO v rámci svetovej výstavy v Bratislave
  podmienky a možnosti dorieši predsedníctvo
 • J. Sudimák predložil štruktúru zloženie NK – v NK budú predstavení významní výcvikári a chovatelia, predstavené budú osobnosti slovenskej kynológie, veterinárne okienko, fotosúťaž...
 • Sekretariát predložil oznámenie Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc. o zvýšení poplatkov za vyhodnotenie a zápis RTG na DBK a DLK.
 • O. Bihari predložil oznámenie členov SÚCHNO o nepovolenom krytí psa Jorett zo Solivarského dvora, ktorý spĺňa podmienky chovnosti podľa poriadkov SÚCHNO so sukou Pira Neresnícka dolina, ktorá nespĺňa podmienky chovnosti – sekretariát vyzve majiteľa suky a psa aby podali písomné vyjadrenie k predmetnej veci.
 • Sekretariát predložil žiadosť MVDr. Ľubomíra Nehaja na zaradenie medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať rádiogramy na DBK a DLK pre SÚCHNO – žiadosť zamietnutá vzhľadom na vysoké navrhované ceny: DBK: 1.200, – – 1.400, – Sk /39,83 – 46,47 €/ a DBK + DLK 2.300, – – 2.800, – Sk /76,35 – 92,94 €/ – sekretariát zašle uvedenému veterinárnemu lekárovi zamietavé stanovisko.
 • Sekretariát oboznámil prítomných s novým titulom a podmienkach získania titulu – Medzinárodný výstavný šampión – uverejniť na web stránke a v NK.
 • Sekretariát uverejní na stránke podmienky zápisu importovaných jedincov zo zahraničia, ktorí nie sú identifikovaní tetovacím číslom ani čipom.