Zápisnica, 12.11.2010 Banská Bystrica

Prítomní: Albín Majsniar, Mgr. Ivan Kočajda, Mgr. Juraj Štaudinger, Ondrej Bihari, Bc. Jozef Adamuščin, Ján Sudimák, Ing. Pavel Tamáši
Hostia: Janka Honíšková, Ján Giacko – členovia revíznej komisie

 • Schôdzu otvoril a viedol predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar, ktorý otvoril zasadnutie
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo písomnú žiadosť p. Petra Legvarského o doplatenie finančných nákladov, spojených s M SR SÚCHNO vo Vranove nad Topľou vo výške 574,- €
  - neschválené, navýšenie rozpočtu nie je možné
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo žiadosti kynologických klubov o usporiadanie chovateľských akcií pre rok 2011 a rozhodlo nasledovne:

  Oblastné výstavy:

  02.04.2011 Gbely
  16.04.2011 Nitra-Malý Lapáš
  07.05.2011 Vyhne
  14.05.2011 Košice
  09.07.2011 Bytča
  03.09.2011 Trstice

  Bonitácie:

  21.05.2011 Košice-Krásna
  28.05.2011 Šamorín
  25.06.2011 Banská Belá
  25.09.2011 Nitra-Chrenová
  15.10.2011 Štrba
  22.10.2011 Senica-Čáčov
  05.11.2011 Vyhne

  Bonitácie SV:

  03.04.2011 Rohožník
  17.04.2011 Banská Bystrica
  08.05.2011 Vyhne
  23.10.2011 Rohožník

  HŠV NO:

  17. – 18.09.2010 miesto konania bude určené dodatočne
 • Členovia predsedníctva vyjadrili opätovnú nespokojnosť s administrátorom web stránky a poverilo p. Jána Sudimáka komunikáciou s administrátorom a dohľadom nad stránkou
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo opodstatnenosť zhotovovania DVD záznamov z bonitácií SÚCHNO. P. Bihari navrhol zrušiť účasť kameramana SÚCHNO na týchto akciách a navrhol, aby usporiadateľ bol povinný zhotoviť a zaslať 1 DVD záznam na sekretariát SÚCHNO – schválené. V prípade, že poverená organizácia takýto záznam nezašle, najbližších 10 rokov jej nebude pridelená žiadna chovateľská akcia
 • Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo žiadosti MVDr. Martina Šmičeka z Liptovského Mikuláša a MVDr. Branislava Kleina z Nového Mesta nad Váhom o zaradenie medzi pracoviská, oprávnené vykonávať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO. Predsedníctvo schválilo nové pracovisko MVDr. Šmičeka v Liptovskom Mikuláši po predložení príslušných dokladov a odporúčaní od Prof. MVDr. Valenta Ledeckého CSc . Žiadosť MVDr. Kleina bola zamietnutá z dôvodu dostatočného pokrytia veterinárnymi pracoviskami v príslušnom regióne
 • Predsedníctvo SÚCHNO stanovilo termín Členskej schôdze SÚCHNO na 29.1.2011
 • R. Chlebanová oboznámila prítomných s listom z SV, na základe ktorého sa s platnosťou od 1.7.2010 zvyšujú poplatky za vyhodnotenie a zápis DNA o 2,- € a za bonitáciu a rebonitáciu SV o 4,- € a potvrdenie o absolvovaní bonitácie o 2,- € s platnosťou od 1.1.2011
 • Predsedníctvo odsúhlasilo nákup 1 ks čítacieho zariadenia čipov – poverený Bc. Jozef Adamuščin