Zápisnica, 11.11.2011 Banská Bystrica

Zúčastení: A. Majsniar, Mgr. I. Kočajda, J. Sudimák, O. Bihari, Bc. J. Adamuščin, Mgr. J. Štaudinger, A. Strasser
Zasadadnutie zahájil p. A. Majsniar kde predniesol nasledovný program:
  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. RTG
  4. Bonitácie pre rok 2012
  5. Výber nových bonitačných figurantov
  6. Zmena okresného poradcou chovu
  7. Nové RTG pracoviská
  8. Kalendár akcií na rok 2012
Po zahájení a prednesení programu zasadnutia sa prešlo na tému RTG: p. Kočajda predniesol novú problematiku v posudzovaním RTG „DBK“, „DLK“ po stretnutí s Prof. V. Ledeckým, ktorý na osobnom stretnutí s členmi prezídia s p. Kočajdom a p. Biharim upozornil na nové skutočnosti.
Hneď prvou zmenou je, že po smrti Prof. Brassa, ktorý bol hlavný posudzovateľ „DBK“ pre SV sa stal posudzovateľom Prof. Telhelm, ktorý bol dovtedy iba posudzovateľom pre „DLK“ pre SV.
Na základe dlhej diskusie p. Štaudinger navrhol, aby vyhodnotenie RTG „DBK“, „DLK“ zo SRN, čiže z SV od 1. 1. 2012 nebolo záväzné pre chovnosť nemeckých ovčiakov v SÚCHNO. Tento návrh bol odhlasovaný 6x za a jeden člen sa zdržal, tým pádom bol schválený.
K tomuto bodu dostali za úlohu vypracovať dodatky a uznesenia navrhnutí a odsúhlasení členmi prezídia SÚCHNO p. Bihari a p. Strasser.

Bonitácie pre rok 2012:

26. 5. 2012 Vranov nad Topľou, 13. 10. 2012 Kežmarok, 3. 3. 2012 Lučenec, 13. 5. 2012 Turčianske Teplice, 15. 9. 2012 Banská Belá, 3. 11. 2012 Vyhne, 28. 4. 2012 Gbely, 20. 10. 2012 Kočovce

Körung 2012:

15. 4. 2012 Malacky, 22. 4. 2012 Banská Bystrica, 6. 5. 2012 Vyhne, 12. – 13. 5. 2012 Rohožník, 28. 10. 2012 Rohožník

Bonitačný figuranti: Novým bonitačným figurantom pre východ sa stal p. Zdenko Snítil po preskúšaní p. O. Biharim a p. J. Štaudingerom. Ďalej p. Bihari predniesol správu o činnosti a výkone bonitačných figurantov pričom podotkol, že sa vyskytujú opakované problémy s delegovanými figurantmi, ktorí aj napriek k tomu, že majú delegačné listy zaslané v dostatočnom predstihu (1. 2011) na poslednú chvíľu akciu odmietnu z dôvodu figurovania inej akcie neorganizovanej ZŠK a SÚCHNO. Posledný a opakovaný prípad je p. Marek Kuštár.

Vzhľadom na túto skutočnosť dal návrh p. J. Štaudinger o vyradenie p. Mareka Kuštára zo zoznamu bonitačných figurantov. Za návrh hlasovali 4x za, 2x sa zdržali a jeden člen prezídia bol proti. Návrh bol teda schválený.
Poradcovia chovu budú písomne upovedomení o povinnostiach poradcov chovu a budú písomne informovaní o správe dodatkov a uznesní v súvislosti s RTG.

Zmena poradcu chovu: p. Franko sa vzdal tejto funkcie, úloha pre sekretariát osloviť aktívnych chovateľov pre výber nového poradcu chovu.

P. Chlebanová dostala za úlohu upovedomiť cez NK a webovú stránku o spôsobe, dátume a mieste pre výber nových bonitačných figurantov.

HŠV Brezno 2011: p. Kočajda dal návrh na zaslanie sťažnosti na SV na rozhodcu p. Begiera za nerešpektovanie propozícií a hodnotenie povahových vlastností na HŠV v Brezne – 6x za, 1x sa zdržal – schválené.

Nové RTG pracovisko pre SÚCHNO: Klinika Poprad – MVDr. Tibor Vozár – schválené

Výstavy pre rok 2012:

12. 5. 2012 Košice-Krásna, 6. 10. 2012 Smižany, 21. 4. 2012 Pliešovce (miesto konania Krupina), 5. 5. 2012 Vyhne, 7. 7. 2012 Bytča, 14. 4. 2012 Malacky, 8. 9. 2012 Trstice, 27. 10. 2012 Rohožník

HŠV 2012:

22. – 23. 9. 2012 Nitra – Malý Lapáš

Universalsieger 2012: miesto Slovinsko

Postupový klúč:
  • podmienka povinná účasť na výstave vo Vyhniach, kde sa za umiestnenie získavajú body (psi aj suky budú posudzované riadne v konkurencii ostatných vystavovaných jedincov). Keď sa umiestnia, budú z celkového umiestnenia vybraté jedince, ktoré majú záujem o účasť na Universalsiegri a pre tie sa spraví rebríček podľa umiestnenia, kde získajú prvé až posledné miesto, začo im prináležia body I. miesto 1 bod, II. miesto 2 body atď).
  • podmienkou z prvého a druhého kola kvalifikačných pretekov na Slovensku sa berie do úvahy lepší bodový výsledok, z ktorého sa spraví rebríček. Za I. miesto 1 bod, II. miesto 2 body atď.
Na Universalsieger postupujú jedince s najnižším súčtom bodov z výstavy a z preteku (z výkonu). Pri rovnosti bodov rozhoduje nižší počet bodov z výkonu. Universalsiegera sa môže zúčastniť ako družstvo 5 jedincov, z toho 4 psy 1 suka + 3 náhradníci 2 psy a 1 suka. V prípade, ak sa nezúčastnia v takejto zostave, nastupujú ako jednotlivci a nie ako družstvo.