Zápisnica, 09.11.2012 Banská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO 9.11.2012 Banská Bystrica
 1. Zasadnutie otvoril Predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar, privítal prítomných a predložil návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.
 2. Jednotlivé úlohy pridelené členom predsedníctva sa priebežne plnia.
 3. Mgr. Ivan Kočajda sa v mene celého predsedníctva poďakoval p. Jánovi Sudimákovi za dosiahnuté výsledky ako chovateľovi, jedince ktorého sa dostali na stupne víťazov na MS WUSV 2012 v Rakúskom Steyeri.
 4. Predsedníctvo SÚCHNO v spolupráci s Prezídiom ZŠK SR budú spoločne bojovať všetkými možnými dostupnými prostriedkami proti zneniu novely zákona o držaní psov, ktorá je pre kynológov likvidačná a diskriminačná.
 5. A. Majsniar informoval o zmene v hodnotení bonitácií SV – nezadáva sa už trieda, len doba chovnosti.
 6. Predsedníctvom schválené chovateľské akcie pre rok 2013 /výstavy, bonitácie a bonitácie SV/ doplní do Kalendára kynologických akcií Bc. Jozef Adamuščin.
 7. Predsedníctvo určilo termín najbližšieho zasadnutia na 1.2.2013 a termín Členskej schôdze na 2.2.2013. Jednotliví členovia vypracujú správy podľa poverenia.
 8. Predsedníctvo schválilo povinnosť usporiadateľa zaradiť jedinca do katalógu, pokiaľ boli podklady od majiteľa jedinca preukázateľne včas odoslané /potvrdenie o odoslaní zásielky z pošty/ formou dodatku katalógu
 9. Predsedníctvo SÚCHNO vykoná v roku 2013 preškolenie rozhodcov pre exteriér a bonitačných komisárov vrátene bonitačných figurantov.
 10. Predsedníctvo sa opätovne zaoberalo čipovaním psov. Jednotliví členovia budú aj naďalej hľadať možnosti a spôsoby, ako byť nápomocní chovateľom a zaistiť čo najnižšie ceny čipov v spolupráci s veterinárnymi lekármi.
 11. Predsedníctvo schválilo zakúpenie 10 ks čítacích zariadení primeranej kvality do sumy 50,-€/ks.
 12. O. Bihari navrhol, aby zmeny termínov chovateľských akcií bolo možné meniť len v prípade živelných pohrôm a len na neskorší termín na základe písomnej žiadosti usporiadateľa – schválené
 13. Predsedníctvo schválilo zvýšenie platu pracovníčke sekretariátu.
 14. Predsedníctvo schválilo žiadosť p. Ľudovíta Radiča o zmenu RTG na DBK a DLK pre Quaste vom Haus Pixner z „noch zugelassen“ a „a“ normal na slovenské hodnotenie DBK: „A“ a DLK: „A“
V B.Bystrici, 9.11.2012
Albín Majsniar, predseda SÚCHNO