Zápisnica, 08.11.2008 Banská Bystrica

 • Schôdzu otvoril Mgr. Ivan Kočajda, ktorý prítomných privítal a viedol zasadnutie
 • Nasledujúcim bodom programu bolo rozdelenie chovateľských akcií pre rok 2009. Predsedníctvo SÚCHNO prejednalo žiadosti jednotlivých klubov o usporiadanie oblastných výstav a bonitácií a rozhodlo nasledovne:
  Oblastné výstavy: Košice, Smižany, Brezno, Ružomberok, Detva, Malacky, Pobedím, Nitrica
  Bonitácie: Poprad, Sabinov, Lučenec, Námestovo, Detva, Nitrica, Alekšince, Prašice
  Bonitácia SV: Malacky, Košice, Banská Bystrica
  HŠV NO: Dudince
  Úloha pre sekretariát: zaslať poverenia vybratým organizáciám a delegovať pridelených rozhodcov
  • Predsedníctvo sa zaoberalo štruktúrou Novín kynológov a poverilo p. Jána Sudimáka zostavovaním štruktúry novín a dohľadom nad ich obsahom – schválené
  • Mgr. Kočajda navrhol, aby ZŠK SR uhrádzalo časť nákladov na tvorbu a tlač NK – schválené
  • Predsedníctvo SÚCHNO schválilo zakúpenie regálov pre potrebu archivácie dokladov – schválené
  • R.Chlebanová informovala prítomných o oznámení Plemennej knihy SV ohľadom zapisovania vyhodnotenia RTG na DLK v ktorom nám oznamujú, že s platnosťou od júla 2008 /od uverejnenia v SV Zeitungu/ bude nález „stredná a ťažká displázia účtovaná a vyznačená v preukaze o pôvode nie tak ako doteraz. Vyhodnotenia budú taktiež uverejnené v SV Zeitungu a v SV Geneticks.
   V tejto súvislosti navrhol Mgr. Kočajda zaslať na SV list a požiadať ich, aby Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. bol zaradený do zoznamu vyhodnocovateľov SV, ktorých Plemenná kniha uznáva ako zahraničných vyhodnocovateľov – úloha pre I. Kočajdu – vyhotoviť znenie listu /termín do 2 týždňov/ – úloha pre sekretariát – zaslať list na SV
  • Sekretariát urgoval našu žiadosť o možnosť odoberať DNA novou metódou – odpoveď do dnešného dňa neprišla
  • Sekretariát predložil žiadosť p. Mravíka o zapísanie titulu CAC, CACIB, prípadne Majster SR a účastník MS FCI a WUSV do PP – úloha pre I. Kočajdu – vyhotoviť znenie listu pre p. Mravíka – úloha pre sekretariát – zaslať list
   Sekretariát upovedomil prítomných o potrebe zverejniť prepočet cenníka úkonov, spojených so zasielaním dobierok pre členov a nečlenov SÚCHNO, spolu s návrhom na členskú schôdzu na úpravu poplatkov – dorieši sekretariát spolu s predsedom Revíznej komisie p. Orolínom – termín – do 31.12.2008
  • Sekretariát upozornil na potrebu vyhotovenia archivačného a skartačného poriadku – dorieši sekretariát spolu s predsedom Revíznej komisie p. Orolínom – termín – do 31.12.2008
  • Školenie bonitačných komisárov, bonitačných figurantov a rozhodcov pre exteriér NO bude určené v náväznosti na rozpočet SÚCHNO pre rok 2009
  • Predsedníctvo SÚCHNO navrhlo termín Členskej schôdze na 17.1.2009 - schválené
  • Sekretariát predniesol žiadosť p. Jána Kleina o vyradenie zo zoznamu bonitačných figurantov pre časové zaneprázdnenie – predsedníctvo akceptuje
  • Sekretariát upozornil na doposiaľ nezúčtovanú dotáciu, poskytnutú na MS WUSV, ktorú prevzal p. Miloš Bočkai vo výške 4.260,- Sk – úloha pre sekretariát – zaslať p. Bočkaiovi opätovne upozornenie na nezúčtovanú dotáciu a uverejniť oznam v NK o evidovaní pohľadávky
  • Predsedníctvo SÚCHNO schválilo odpustenie členského poplatku p. Talánovi, ktorý každoročne sponzoruje najvýznamnejšiu chovateľskú akciu – HŠV NO – schválené
  • J. Sudimák požiadal I. Kočajdu o doriešenie spracovania novej Genetiky so zhotovovateľom p. Matuševským –úloha pre I. Kočajdu – doriešiť spracovanie Genetiky
  • I. Kočajda predložil žiadosť p. Milana Oravca o zapožičanie psa z jeho chovu, ktorý je registrovaný v Poľsku a je niekoľkonásobným účastníkom MS a významných celosvetových pretekov. Jedinec splní podmienky chovnosti na Slovensku – schválené
  • O. Bihari navrhol na základe urgencie členskej základne zmenu internetovej stránky za účelom jej sprehľadnenia – schválené – O. Bihari dorieši so spracovateľom stránky
  • Jedince, ktoré sú narodené po 1.1.2006 a boli dovezené na územie SR a majú splnené podmienky chovnosti /1.bonitáciu/ uznanú SÚCHNO-m, musia mať k doživotnej chovnosti /rebonitácii/ vyhodnotené a zapísané RTG na DLK
  • Sekretariát predložil písomnú žiadosť MVDr. Dariny Róthovej z Dunajskej Stredy o zaradenie pracoviska medzi oprávnené zhotovovať rádiogramy na DBK a DLK pre NO – úloha pre sekretariát – zaslať priložené rádiogramy a certifikáty Prof. MVDr. Ledeckému, CSc. na posúdenie kvality zhotovovania, polohy a označovania rádiogramov
  • O. Bihari vykoná preskúšanie figuranta z Bardejova vzhľadom na nepostačujúci počet figurantov v kraji – dorieši O. Bihari a J. Sudimák – termín do 31.12.2008
  • I. Kočajda podal podnet na prešetrenie podvodu so zapísaním skúšok do PP jedincov, ktoré sa v čase konania skúšok v Bielorusku nachádzali nepopierateľne na území SR a týkajú sa rozhodcu pre exteriér NO a bonitačného komisára p. Milana Mlynarčíka, ktorý svojím konaním porušil poriadky SÚCHNO.
   Predsedníctvo SÚCHNO rozhodlo o pozastavení výkonu rozhodcu SÚCHNO a bonitačného komisára SÚCHNO p. Milanovi Mlynarčíkovi až do doby ukončenia prešetrenia tejto veci. Zároveň určilo komisiu v zložení: JUDr. Peter Vačok- predseda, František Orolín – člen, Ondrej Bihari – člen – úloha pre sekretariát – zaslať p. Mlynarčíkovi list o pozastavení výkonu funkcie
  • Poradca chovu p. Anton Kondé informoval o nenahlásení vrhu šteniat vo vlastníctve chovateľa p. Josefa Mravíka. Pri výkone kontroly vrhu bol požiadaný prítomnou osobou /nakoľko chovateľ nebol prítomný pri týchto kontrolách/ o tetovanie šteniat, ktorých vrh mu nebol nahlásený a nebola vykonaná prvá kontrola vrhu. Príslušný poradca chovu ďalej upozorňuje, že vyššie menovaný chovateľ sa v roku 2007 opakovane dopustil toho istého priestupku, o čom upovedomil ÚPCH p. Kočajdu a na ktorého pokyn boli vrhy dodatočne otetované.