Zápisnica, 03.07.2009 n/a

 • Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar
 • Všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO boli splnené
 • S. Talaj informoval prítomných o prípravách na HŠV NO, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13.9.2009 v Dudinciach. Štadión je zmluvne zabezpečený, ubytovanie a stravovanie pre rozhodcov a vedúcich kruhov je zabezpečené, miestnosť na spoločenský večer je zmluvne viazaná. Ostatné prípravy prebiehajú v súlade s plánom príprav. Sekretariát zabezpečí letenku pre rozhodcu SV p. Ludwiga a zabezpečí uverejnenie propozícií v ČR a Poľsku.
 • Sekretariát predniesol nasledovné požiadavky a správy:
  • oznámenie p. Clementa Luxa /SV/ o odchode do dôchodku, ktorý sa zároveň poďakoval za doterajšiu spoluprácu s naším zväzom
  • predložená ponuka p. Lukáša Huľa na zverejnenie baneru „databáza chovných psov a súk SK + CZ“ na webovej stránke SÚCHNO, v ktorej sú uvedené staršie aj novšie chovné jedince plemena NO z ČR a SR
   schválené
   - /SÚCHNO nezodpovedá za obsahovú náplň databázy, odkaz na databázu bude bez akýchkoľvek reklám a prepojení na iné stránky/
  • žiadosť KK Rohožník o usporiadanie bonitácie SV – Körung mimo Kalendára kynologických akcií dňa 24.10.2009
   schválené
   – sekretariát zároveň vyzve usporiadateľa, aby doložil katalógy a video záznamy z už usporiadaných bonitácií SV tak, ako je to uvedené v Organizačných pokynoch pre usporiadateľov akcií
  • predložená zmluva o nevydávaní a skartovaní preukazov o pôvode služobných psov, odpredaných fyzickým a právnickým osobám podpísaná medzi Ministerstvom vnútra SR
   – Prezídiom policajného zboru, odbor kynológie a hipológie a SÚCHNO-m- schválené
  • predložená sťažnosť chovateľa NO p. Radiča na postup. MVDr. Valenta Ledeckého pri úkonoch, spojených s vyhotovovaním rádiogramov na DBK a DLK pre NO Quaste vom Haus Pixner
   – sekretariát zaslal dňa 18.6.2009 MVDr. Ledeckému žiadosť o zaslanie stanoviska k predmetnej sťažnosti
   – do zasadnutia nebola odpoveď známa – sťažnosť bude prejednaná po obdržaní stanoviska
   sekretariát zašle chovateľovi oznámenie
  • Na základe oznámenia a predloženého písomného vyjadrenia majiteľky chovného jedinca Jorett zo Solivarského dvora sl. Prikrylovej, bytom vo veci porušenia Chovateľského poriadku SUCHNO a Chovného predpisu FCI pri krytí nechovnej suky uvedeným jedincom a následným predajom jedincov bez PP
   – Predsedníctvo SÚCHNO v zmysle stanov SÚCHNO, čl. 5, ods.1, písm.a) rozhodlo o písomnom upozornení predsedníctva SÚCHNO majiteľky uvedeného chovného jedinca a členky SÚCHNO
  • predložená žiadosť MVDr. Dariny Róthovej z Dunajskej Stredy na zaradenie pracoviska medzi oprávnené zhotovovať rádiogramy na DBK a DLK pre SÚCHNO spolu s vyjadrením MVDr. Ledeckého ku kvalite a označovaniu rádiogramov
   neschválené z dôvodu dostatočného pokrytia v regióne už schválenými pracoviskami
   – sekretariát zašle MVDr. Róthovej zamietavé stanovisko
  • predložená opätovná žiadosť MVDr. Nehaja z Bytče s upraveným cenníkom o zaradenie medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať rádiogramy na DBK a DLK pre SÚCHNO
   – sekretariát požiada MVDr. Ledeckého o posúdenie kvality a označenia rádiogramov a o zaslanie stanoviska
 • Predsedníctvo SÚCHNO dňa 3.7.2009 na základe zistení disciplinárnej komisie SÚCHNO vo veci porušenia Chovateľského poriadku p. Hvížďalkom, bytom Dudince, Pod Horou 262 ako člen SÚCHNO, evidovaného pod č. 62, v čl. 6.0 bod 6.2, čl. 3.0, bod 3.8, čl. 7.0, bod 7.1, písm.a), Zápisného poriadku SÚCHNO čl. 1.0, odst. 1.1 písm. a), čl. 2.0 odst. 2.1, čl. 4.0 odst. 4.6 a následného hrubého porušenia stanov SÚCHNO čl. 4, odst. 2, písm. a). v zmysle stanov SÚCHNO čl.6 a 7, čl.9 odst. 3 písmeno f) rozhodlo o:
  • nevystavení preukazov o pôvode na šteňatá NO z nasledovných vrhov:
   - vrh z chovateľskej stanice „z Ajkinej nádeje“ zo spojenia Roger Barnero x Alesia Eldar
   - vrh z chovateľskej stanice „z Ajkinej nádeje“ zo spojenia Zito Dlhá Roveň x Ala Mariadolf
  • zákaze chovateľskej činnosti v SÚCHNO chovateľovi p. Ondrejovi Hvížďalkovi na dobu 10 rokov odo dňa rozhodnutia a teda do 3.7.2019 v zmysle stanov SÚCHNO. Toto rozhodnutia sa v zmysle Chovateľského poriadku SÚCHNO, čl. 3.0, bod 3.8 týka j všetkých jedincov plemena NO, ktoré boli v čase zistenia porušenia Chovateľského a Zápisného poriadku SÚCHNO dňa 26.4.2009 v majetku p. Ondreja Hvížďalku a to aj v prípade, že boli majetkové práva na týchto jedincov akýmkoľvek spôsobom prevedené na ďalšie osoby. Zákaz sa týka chovu šteniat plemena Nemecký ovčiak a ich zápisu v plemennej knihe SÚCHNO.
 • Vzhľadom na to, že Mgr. Ivan Kočajda na Predsedníctve SÚCHNO uviedol, že suka NO TABATA z Lintichu má zapísanú skúšku z výkonu nie legitímnym spôsobom tak, ako suka NO RAIKA Dlhá Roveň, Predsedníctvo SÚCHNO na základe písomného vyjadrenia p. Milana Mlynarčíka prejednalo uvedené skutočnosti, pričom ÚPCH p. Mgr. Ivan Kočajda na základe písomných vyjadrení p. Mlynarčíka oslovil nasledovné osoby s otázkou:
  • Otázka na predsedu SUCHNO p. Majsniara: „Máte vedomosť o tom, že suka Raika Dlhá Roveň, ktorej ste bol spolumajiteľ, bola v auguste 2007 odpredaná do Bieloruska p. Gorohovikovi ako to uvádza v liste predsedníctvu SUCHNO p. Mlynarčík?“
   Odpoveď: „Nie, nemám o tom vedomosť“.
  • Otázka na zamestnankyňu sekretariátu: “Máte vedomosť o tom, že p. Mlynarčík vo Vašej prítomnosti uviedol, že Tabatu z Lintichu prihlásil na HŠV NO Rakúska 2008 a ako majiteľa uviedol p. Benitza, ktorý ju mal vodiť a následne uviedol, že je stále jej majiteľ a Mgr. Kočajda sa nemusí obávať, že Tabatu predá.“ Odpoveď: „Áno“.
  • Otázka na Mgr. J. Štaudingera: „Uviedol Vám p. Mlynarčík na Bundessiegerzuchtschau 14.9.2008, že plánuje predať suku Tabata z Lintichu?“ Išlo o obdobie, kedy podľa jeho vyjadrenia predsedníctvu už mala byť 9 mesiacov predaná. Odpoveď: „Áno“.
Mgr. Ivan Kočajda zároveň písomne dokladoval skutočnosti, že suka NO Tabata z Lintichu bola aj napriek tomu, že podľa vyjadrení p. Mlynarčíka bola odpredaná do Bieloruska koncom roka 2007, naďalej vystavovaná v zahraničí aj na Slovensku s tým, že ako majiteľ vždy figuroval p. Milan Mlynarčík, ktorý bol na týchto akciách s Tabatou osobne. Dôkazom toho sú výsledkové listiny z výstav, výstavné katalógy a zoznam krytí SV, kde p. Mlynarčík naďalej figuroval ako majiteľ, ktoré p. Mgr. Kočajda predložil ako dôkazový materiál a ďalej uviedol, že skúška IPO1, ktorú mala Tabata absolvovať dátumovo pred AD skúškou v ZO Banská Bystrica v čase konania AD skúšky nebola zapísaná v PP a p. Mlynarčík poprosil o vynechanie voľnej kolónky v PP, čo potvrdil aj rozhodca Mgr. Štaudinger a zapisovateľka Jana Kucková.

Na zasadnutí Predsedníctva SÚCHNO zároveň p. Albín Majsniar predložil originál preukazu o pôvode suky NO Tabata z Lintichu s písomnou žiadosťou p. Mlynarčíka o vystavenie súhlasu na vývoz. Na základe už prejednaných skutočností bol preukaz o pôvode suky NO Tabata z Lintichu zadržaný ÚPCH SÚCHNO p. Mgr. Ivanom Kočajdom z dôvodu podozrenia pokusu o podvod. Mgr. Kočajda prejedná ďalší postup s prezidentom SKJ a právnikom. Sekretariát zosumarizuje všetky materiály a zašle ich Disciplinárnej komisii na posúdenie.

Disciplinárne opatrenia Predsedníctva SÚCHNO

Predsedníctvo SÚCHNO dňa 3.7.2009 na základe zistení disciplinárnej komisie SÚCHNO vo veci porušenia Chovateľského poriadku p. Hvížďalkom, bytom Dudince, Pod Horou 262 ako člen SÚCHNO, evidovaného pod č. 62 v čl. 6.0 bod 6.2, čl. 3.0, bod 3.8, čl. 7.0, bod 7.1, písm.a), Zápisného poriadu SÚCHNO čl. 1.0, odst. 1.1 písm. a), čl. 2.0 odst. 2.1, čl. 4.0 odst. 4.6 a následného hrubého porušenia stanov SÚCHNO čl. 4, odst. 2, písm. a). v zmysle stanov SÚCHNO čl.6 a 7, čl.9 odst. 3 písmeno f) rozhodlo o:
 • Predsedníctvo SÚCHNO dňa 3.7.2009 na základe zistení disciplinárnej komisie SÚCHNO vo veci porušenia Chovateľského poriadku p. Hvížďalkom, bytom Dudince, Pod Horou 262 ako člen SÚCHNO, evidovaného pod č. 62, v čl. 6.0 bod 6.2, čl. 3.0, bod 3.8, čl. 7.0, bod 7.1, písm.a), Zápisného poriadku SÚCHNO čl. 1.0, odst. 1.1 písm. a), čl. 2.0 odst. 2.1, čl. 4.0 odst. 4.6 a následného hrubého porušenia stanov SÚCHNO čl. 4, odst. 2, písm. a). v zmysle stanov SÚCHNO čl.6 a 7, čl.9 odst. 3 písmeno f) rozhodlo o:
  • nevystavení preukazov o pôvode na šteňatá NO z nasledovných vrhov:
   - vrh z chovateľskej stanice „z Ajkinej nádeje“ zo spojenia Roger Barnero x Alesia Eldar
   - vrh z chovateľskej stanice „z Ajkinej nádeje“ zo spojenia Zito Dlhá Roveň x Ala Mariadolf
  • zákaze chovateľskej činnosti v SÚCHNO chovateľovi p. Ondrejovi Hvížďalkovi na dobu 10 rokov odo dňa rozhodnutia a teda do 3.7.2019 v zmysle stanov SÚCHNO. Toto rozhodnutia sa v zmysle Chovateľského poriadku SÚCHNO, čl. 3.0, bod 3.8 týka j všetkých jedincov plemena NO, ktoré boli v čase zistenia porušenia Chovateľského a Zápisného poriadku SÚCHNO dňa 26.4.2009 v majetku p. Ondreja Hvížďalku a to aj v prípade, že boli majetkové práva na týchto jedincov akýmkoľvek spôsobom prevedené na ďalšie osoby. Zákaz sa týka chovu šteniat plemena Nemecký ovčiak a ich zápisu v plemennej knihe SÚCHNO.
 • Predsedníctvo SÚCHNO dňa 3.7.2009 na základe oznámenia a predloženého písomného vyjadrenia majiteľky chovného jedinca Jorett zo Solivarského dvora sl. Lenky Prikrylovej, bytom Tematínska 2, Nové Mesto nad Váhom vo veci porušenia Chovateľského poriadku SUCHNO a Chovného predpisu FCI pri krytí nechovnej suky uvedeným jedincom a následným predajom jedincov bez PP – Predsedníctvo SÚCHNO v zmysle stanov SÚCHNO, čl. 5, ods.1, písm.a) rozhodlo o písomnom upozornení predsedníctva SÚCHNO majiteľky uvedeného chovného jedinca a členky SÚCHNO