Zápisnica, 02.02.2013 Kremnička

Zápisnica z Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 2.2.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií ( návrhová, mandátová )
 3. Schválenie programu
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Správa Predsedu SÚCHNO
 6. Správa o činnosti SÚCHNO
 7. Správa o práci s mládežou
 8. Správa o výcvikovej činnosti
 9. Správa o MPK SÚCHNO
 10. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie
 11. Schválenie chovateľských akcií na rok 2013
 12. Návrh rozpočtu na rok 2013
 13. Diskusia
 14. Uznesenia
 15. Záver

K bodu 1

Prítomných privítal, schôdzu otvoril a viedol p. J.Štaudinger

K bodu 2

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí: R. Danek, J. Oravcová, M. Oravec,
Zapisovateľka: S. Lisoňová
Overovateľ uznesení: J. Garajček, J. Nahálka
Prítomní vo verejnom hlasovaní návrh do komisií ako aj zapisovateľku jednohladne schválili.

K bodu 3

Program bol jednohlasne schválený.

K bodu 4

Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený.

K bodu 5

Predseda SÚCHNO predniesol Správu o činnosti únie za rok 2012. Úspešná sezóna vďaka výcviku a výsledkom na MS. Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnej organizácii ako aj účasti na všetkých akciách v roku 2012.

K bodu 6

Správa o činnosti SÚCHNO + UPCH predniesol p. Kočajda, kde vyzdvihol úspešný chov p. Sudimáka. Informoval prítomných o chovateľských akciách, menšom počte výstav z dôvodu slabšej obsadenosti, problém s kvalitou exteriérových zvierat na východe našej krajiny – nižšia úroveň. Navrhol organizovanie výstav v týchto regiónoch. Zhodnotil úroveň bonitácií, ktorá bola vcelku dobrá, ale pre jej zvýšenie, sa bude konať školenie rozhodcov, aby sa ujednotil spôsob posudzovania.
Správa obsahovala aj problém s čipovaním psov, kde sa prehodnotilo, že tetovanie psov je povinnosťou chovateľa, na rozdiel od čipovania, pretože pri viacerých vrhoch je zlá kontrola identity šteniat – zámena vo vrhu, chovateľ nevlastní čítačku. Čipovanie si zabezpečí majiteľ. SÚCHNO uvažuje o nákupe čítačiek, aby boli k dispozícii na akciách.
Čo sa týka RTG vyhodnotenia – znížený počet nezrovnalostí, rokuje sa o nezvýšení poplatku.
Na záver p. Kočajda poďakoval usporiadateľom a účastníkom akcií, reprezentantom a kancelárii SÚCHNO za odvedenú kvalitnú prácu.

K bodu 7

V správe o práci s mládežou bola hodnotená sezóna 2012 z pohľadu účasti našej mládeže na jednotlivých akciách ( správa je prílohou zápisnice ).

K bodu 8

Správu predniesol p. J. Adamuščin. Vyhodnotil jednotlivé akcie, pochválil účastníkov za výborné výsledky ( viď príloha zápisnice ).

K bodu 9

Správa Hlavnej plemennej knihy obsahuje štatistiky importovaných a exportovaných jedincov ( podrobná správa je prílohou zápisnice ).

K bodu 10

Účtovné doklady neboli k dispozícii, nie sú výstupy. Podrobná bude dodatočne k dispozícií po spracovaní všetkých dokladov. Revízna komisia súhlasila s hospodárením.

K bodu 11

Na členskej schôdzi bolo zaprezentovaných 38 členov. Chovateľské akcie na rok 2013 schválio 37 členov, 1 sa zdržal hlasovania.

K bodu 12

Návrh rozpočtu na rok 2013 schválilo 35 členov, 3 sa zdržali hlasovania.

K bodu 13

V diskusii zazneli témy – digitálna forma rotgenových snímkov, poplatky na výstavách, návrhy termínov výstav.

K bodu 14

Členská schôdza SÚCHNO konaná 2.2.2013 v Banskej Bystrici – Kremničke schvaľuje:
 1. Návrhová a mandátová komisia v zložení p. M. Oravec, p. Danek, p. Oravcová
 2. Program Členskej schôdze SÚCHNO
 3. Kalendár chovateľských akcií na rok 2013
 4. Rozpočet SÚCHNO na rok 2013

K bodu 15

Predseda poďakoval všetkým prítomným za účasť a Členskú schôdzu ukončil.

K bodu 15

Správa mandátovej komisie z Členskej schôdze SÚCHNO zo dňa 2.2.2013 Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania Členskej schôdze. Z 763 platicich členov je prítomných 38 členov. Podmienky hlasovania boli splnené.
Zapísala: S. Lisoňová, V Kremničke, 02.02.2012