Zápisnica, 01.02.2013 Banská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SÚCHNO 1.2.2013

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:

  1. Zasadnutie otvoril a viedol Predseda SÚCHNO p. Albín Majsniar
  2. Predsedníctvo navrhlo urobiť výberové konanie na nákup kvalitných čítacích zariadení mikročipov v počte 10 kusov – úloha pre A. Strassera
  3. Sekretariát požiada SKJ o zaslanie presného znenia udelenia titulu C.I.E – medzinárodný šampión krásy pracovného plemena a následne ho uverejní na stránke
  4. Predsedníctvo prejednalo žiadosť p. Františka Gurčíka – OPCH o ukončenie činnosti zo zdravotných dôvodov. Novým poradcom chovu bol menovaný p. Milan Oravec, Spišská Nová Ves
  5. Predsedníctvo prejednalo žiadosť MVDr. Ivana Inštitorisa o zaradenie medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO – schválené
  6. Predsedníctvo prejednalo návrh Prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc., o zvýšenie ceny za hodnotenie röntgenogramov na DBK a DLK na 25,- € - Mgr. I. Kočajda dohodne stretnutie a odkonzultuje danú problematiku
  7. Predsedníctvo zašle výzvu p. Ondrejovi Jesenskému, majiteľovi CHS v.Haus Galli, aby doložil administratívne doklady o chovnosti suky Gerda v. Haus Galli do 30 dní od doručenia výzvy. V opačnom prípade SÚCHNO začne disciplinárne konanie pre porušenie chovateľského poriadku SÚCHNO
V Banskej Bystrici, 1.2.2013
Zapísal: Anton Strasser
Albín Majsniar, predseda SÚCHNO