Propozícia výstavy: Trstice - 25.08.2018

Kynologický klub Trstice

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 25.08.2018
Miesto konania: Futbalové ihrisko Trstice
Prezentácia: 7,30 hod. - 8,45 hod.
Začiatok: 9,00 hod.
Rozhodca J. Praul
Poplatky: 1. pes 7.- €
každý ďalší 5.- €
Uzávierka prihlášok: 25.08.2018

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Attila Takács
925 42 Trstice č. 448
Tel.:0905 527 845

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s zverejnením osobných údajov v katalógu výstavy!
email: nakahosa@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!