Propozícia výstavy: MKK Imeľ - 26.04.2014

Kynologický klub IMEĽ

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 26.04.2014
Miesto konania: futbalové ihrisko v Imeli okres KOMÁRNO
Prezentácia: 7.00 - 8.30 hod.
Začiatok: 9.00 hod.
Rozhodca Norbert Wettlaufer
Poplatky:
Uzávierka prihlášok: 17.04.2014

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Blanka Pásztóová, 0903 753 478, Bajčská 16, 946 52 IMEĹ

Info : Vojtech Hubsch 0908 415 920, alebo Zoltán Izsák 0908 745 633
email: blackcooper@blackcooper.eu

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!