Propozícia výstavy: KK Závod - 05.04.2014

Kynologický klub Závod

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 05.04.2014
Miesto konania: Areál ŠK TJ Závod, Sokolská ulica
Prezentácia: 07:30 – 08:45 hod
Začiatok: 09:00 hod
Rozhodca MVDr. Otakar Meloun /ČR/
Poplatky: 1. pes 7,- €
Každý ďalší: 5,- €
Uzávierka prihlášok: 28.03.2014

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Igor ADAMY, 908 72 ZÁVOD, Svätoplukova 955, okr. MA, tel.: +421903466762, č. účtu: 3163472057/0200
email: kynologickyklub.zavod@centrum.sk

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie + prechod do iného okresu podľa platných veterinárnych predpisov!

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!