Propozícia výstavy: KK Vyhne - 12.10.2014

Kynologický klub Vyhne

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 12.10.2014
Miesto konania: areál KK Vyhne
Prezentácia:
Začiatok:
Rozhodca Juraj Štaudinger
Poplatky: 7 €
Uzávierka prihlášok: 05.10.2014

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Albín Majsniar Vyhne č.d.93, 966 02 Tel.: 0905259122
email: dlharoven@post.sk

Veterinárne ustanovenie

Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!