Propozícia výstavy: KK Sĺňava - 11.04.2015

Kynologický klub KK Sĺňava a KK Pobedím

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 11.04.2015
Miesto konania: futbalový štadión KK Pobedím
Prezentácia: 7:30 - 9:00 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca Jiří Zavadilík/ČR/
Poplatky: 7,- € za prvého psa
5,- € zas kaž. ďal. psa
Uzávierka prihlášok: 03.04.2015

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Andrea Piovarčiová, Teplická 29,
921 01 Piešťany
adrianka@adrianka.net

Prihlásiť sa môžete cez formulár:
www.vystava-no.sytes.net
Tel. +421905740737, +421915721324

Veterinárne ustanovenie

Veterinárne podmienky: Platné očkovanie + potvrdený prechod do iného okresu.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!