Propozícia výstavy: KK Skovenský raj - Smižany - 11.10.2014

Kynologický klub Slovenský raj - Smižany

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 11.10.2014
Miesto konania: areál KK Slovenský raj - Smižany
Prezentácia: 7:30 - 8:45 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca Ivan Kočajda
Poplatky: 1. uzávierka:
za prvého psa 7eur, za každého ďalšieho 5 eur
2. uzávierka:
za každého psa 10 eur
1. Uzávierka prihlášok: 20.09.2014
2. Uzávierka prihlášok: 03.10.2014

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 053 11, tel: 0905 903 102
Viac info na www.kk-smizany.wbl.sk alebo na Facebooku
email: seychely1@centrum.sk

Veterinárne ustanovenie

Vakcinácia podľa platnej veterinárnej legislatívy + prechod do iného okresu.

Doporučujem dopísať aj telefónne číslo, príp. iný kontakt, v prípade potreby vás budeme kontaktovať. Nečitateľné a nekopletné prihlášky nebudú akceptované!!!! Po 2. uzávierke nebude akceptovaná žiadna prihláška!!!! Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!!!!!

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!