Propozícia výstavy: KK Orava-Párnica - 12.09.2015

Kynologický klub KK Orava - Párnica

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 12.09.2015
Miesto konania: futbalové ihrisko Párnica
Prezentácia: od 7:30 do 8:30
Začiatok: 9:00
Rozhodca Milan Huľo
Poplatky: 7€
Uzávierka prihlášok: 06.09.2015

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Ján Franko, Párnica 240, 026 01 Párnica, +421(0)905525663
email: jan.franko@minv.sk

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!