Propozícia výstavy: Kežmarok - 29.04.2018

Kynologický klub MŠK Základná organizácia Kynológia Kežmarok

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 29.04.2018
Miesto konania: Areál základnej organizácie kynológie Kežmarok
Prezentácia: 7.30 – 8.30 hod
Začiatok: ​9.00 hod
Rozhodca Juraj Štaudinger
Poplatky: 7 € za prvého psa
5 € každý ďalší pes
Uzávierka prihlášok: 20.04.2018

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, Kežmarok 06001
mobil: 0903 508 355, č.účtu: SK81 7500 0000 0040 1404 1821

Prosím vystavovateľov, aby v prihláške uvádzali zaradenie vystavovaných psov do tried.
email: lisonova@tami.sk

Veterinárne ustanovenie

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!