Stanovy Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov

Prvá časť

Článok 1 - Základné ustanovenia

 • Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je:
  SLOVENSKÁ ÚNIA CHOVATEĽOV NEMECKÝCH OVČIAKOV (ďalej len SÚCHNO).
 • Je organizačne začlenená do Zväzu športovej kynológie SR a má právnu subjektivitu.
 • Sídlom SÚCHNO je: Banská Bystrica, Medený Hámor 7, 974 01.

 1. Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov /ďalej len SÚCHNO/ je podľa zákona 83/1990 Zb. dobrovoľným združením osôb, ktoré združuje chovateľov a priateľov psov plemena nemecký ovčiak s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov v oblasti chovu, výcviku a v športovej činnosti s týmto plemenom.
 2. SÚCHNO má samostatnú právnu subjektivitu a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a obecne záväznými predpismi.
 3. SÚCHNO je združením osôb, kde členstvo vzniká na základe dobrovoľnosti, nikto nemôže byť k členstvu nútený, vrátane účasti na jej činnosti. Každý člen môže z únie dobrovoľne vystúpiť.
 4. SÚCHNO môže spolupracovať s inými organizáciami, združeniami, môže byť členom v iných kynologických organizáciách nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Článok 2 - Hlavné ciele činnosti

 1. SÚCHNO vykonáva dohľad nad chovateľskou a výcvikovou činnosťou pre plemeno nemecký ovčiak a všestranne podporuje jeho rozvoj.
 2. Činnosť únie je zameraná predovšetkým na:
  • podporu, propagáciu a rozširovanie chovu plemena nemecký ovčiak pri dodržiavaní predpisov a štandardu FCI
  • dohľad nad zaobchádzaním so psami u svojich členov a nad ich chovateľskou činnosťou
  • schvaľovanie a vydávanie chovateľských a výcvikových poriadkov pre plemeno nemecký ovčiak
  • vedenie evidencií, školení, preskúšavanie, menovanie a delegovanie rozhodcov, poradcov chovu a tetovačov pre výcvikové a chovateľské zameranie
  • vedenie chovateľských a výcvikových štatistík, vydávanie preukazov o pôvode pre toto plemeno a vydávanie ďalších chovateľských a výcvikových dokladov
  • poriadanie, spoluporiadanie, alebo prideľovanie poriadateľstva pre chovateľské a výcvikové akcie
  • poriadanie, alebo spoluporiadanie propagačných akcií pre členov a pre verejnosť
  • podporovanie informovanosti u svojich členov a ostatných záujemcov o toto plemeno
  • dohľad nad odbornou úrovňou chovu, podporovanie výskumu chovu, dedičnosti, veterinárnej oblasti, pracovných vlôh a pod.
  • dohľad nad udržaním a rozvojom pracovných vlastností plemena, nad jeho zdravotným stavom vrátane genetického zdravia. Za týmto účelom budú uplatňované opatrenia uvedené v chovateľskom poriadku
  • únia v styku s verejnosťou, orgánmi štátnej správy a legislatívy reprezentuje aj pri jednaniach s ďalšími organizáciami kynológie

Druhá časť

Článok 3 - Členstvo, Druhy členstva a jeho vznik

  • individuálne
  • kolektívne
  • čestné
 • Individuálnym členom SÚCHNO sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek. Prijatie potvrdzuje predsedníctvo SÚCHNO na základe písomnej prihlášky.
 • Individuálnym a kolektívnym členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, alebo kynologická organizácia z iného štátu, ktorí súhlasia s týmito stanovami.
 • Dokladom o individuálnom a kolektívnom členstve je členský preukaz, ktorého platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku, alebo doklad o uhradení členského príspevku, výšku ktorého určí predsedníctvo SÚCHNO na obdobie jedného kalendárneho roka.
 • Individuálne členstvo zaniká:
  • vystúpením člena z organizácie
  • neuhradením členského príspevku v určenom termíne
  • vylúčením člena podľa disciplinárneho poriadku SÚCHNO
 • O ukončení členstva podľa ods. 5 písm. c rozhoduje predsedníctvo únie. V odôvodnených prípadoch môže predsedníctvo členovi do členskej schôdze pozastaviť činnosť. Člen SÚCHNO, ktorému bolo členstvo ukončené podľa tohto ustanovenia, môže podať svoje odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia alebo oznámenia takéhoto rozhodnutia predsedníctvu únie. Rozhodnutie výboru nemá odkladný účinok.
 • Ak by člen SÚCHNO považoval rozhodnutie predsedníctva a členskej schôdze za nezákonné, alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie. Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok.
 • Kolektívnym členom sa môže stať každá právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami bez rozdielu na politické presvedčenie a náboženské vyznanie. Prijatie potvrdzuje predsedníctvo SÚCHNO na základe písomnej prihlášky.
 • Čestné členstvo môže byť udelené fyzickým i právnickým osobám za mimoriadne zásluhy a rozvoj kynológie a rozvoj SÚCHNO. Čestné členstvo udeľuje členská schôdza, ktorá rozhoduje tiež o jeho odňatí.
 • Na čestných členov sa nevzťahuje ustanovenie o povinnosti uhradiť členský príspevok.
 • Členstvo v SÚCHNO je nezlučiteľné s členstvom v inom chovateľskom klube NO v rámci SR a má za následok disciplinárne opatrenie podľa článku 5.

Článok 4 - Práva a povinnosti člena

 • Člen SÚCHNO má právo:
  • Podieľať sa na činnosti SÚCHNO a využívať k tomu jeho zariadenia.
  • Voliť a byť volený do orgánov SÚCHNO. Do orgánov SÚCHNO môže byť volená osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov
  • Predkladať orgánom SÚCHNO svoje podnety, pripomienky, návrhy a žiadať na ne odpoveď do 30 dní odo dňa ich prevzatia
  • Byť informovaný o činnosti a hospodárení SÚCHNO a činnosti jeho orgánov
  • Zúčastniť sa rokovaní SÚCHNO, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť v SÚCHNO
 • Člen SÚCHNO je povinný:
  • Dodržiavať stanovy SÚCHNO a v súlade s nimi vydané predpisy (napr. organizačné, výcvikové a chovateľské poriadky)
  • Chrániť majetok SÚCHNO, starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie
  • Riadne plniť zverené úlohy a prijaté funkcie v orgánoch SÚCHNO
  • Včas platiť členské príspevky, prípadne iné schválené poplatky
 • Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na kolektívnych a čestných členov SÚCHNO

Článok 5 - Disciplinárne opatrenia

 • Členovi SÚCHNO môžu byť uložené disciplinárne opatrenia
  • písomné upozornenie predsedníctva SÚCHNO
  • zákaz činnosti v SÚCHNO
  • vylúčenie
 • Disciplinárne opatrenie zákaz činnosti v SÚCHNO môže byť uložené na jeden rok až desať rokov. Predsedníctvo určí dĺžku zákazu činnosti a oblasť, ktorej sa zákaz činnosti bude týkať.
 • Disciplinárne opatrenie vylúčenie môže byť uložené na jeden rok až desať rokov. Vylúčený člen má zákaz akejkoľvek činnosti v SÚCHNO a SÚCHNO mu nebude vykonávať žiadne služby plemennej knihy
 • Disciplinárne opatrenie je možné uložiť do jedného roka od zistenia dôvodu pre jeho uloženie, ak od spáchania skutku neuplynuli 3 roky a 5 rokov, ak ide o trestný čin, spáchaný v spojitosti s činnosťou SÚCHNO

Článok 6 - Disciplinárny poriadok

 • Disciplinárne opatrenie je možné uložiť členovi SÚCHNO za konanie, ktorým poruší, alebo ohrozí stanovy a záujmy členov SÚCHNO a za iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o priestupok alebo trestný čin v spojitosti s činnosťou SÚCHNO
 • Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť za konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonmi a záujem chránený stanovami SÚCHNO
 • Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť tomu, kto pre duševnú chorobu v čase spáchania skutku nemohol svoje konanie ovládať. Zodpovednosti sa nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu, alebo užitím inej návykovej látky.
 • Disciplinárne opatrenie je možné uložiť členovi SÚCHNO, ktorý svojím konaním:
  • v spojitosti s činnosťou SÚCHNO spácha trestný čin
  • v spojitosti s činnosťou SÚCHNO spácha priestupok
  • svojvoľne neplní prijaté opatrenia stanovené chovateľskými a výcvikovými poriadkami SÚCHNO
  • poruší stanovené povinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami SÚCHNO
  • bez povolenia prechodne užíva majetok SÚCHNO
  • spôsobí škodu na majetku SÚCHNO
  • na akciách, organizovaných SÚCHNO a akciách, ktoré sú poriadané jeho členmi svojím konaním naruší ich priebeh
  • poruší stanovy SÚCHNO
  • svojou činnosťou rozbíja organizáciu SÚCHNO
  • v spojitosti s členstvom v SÚCHNO má podvojné členstvo v inom chovateľskom klube nemeckého ovčiaka v rámci SR
 • Objasňovanie porušení, ktoré spáchali členovia SÚCHNO vykonáva predsedníctvo SÚCHNO, alebo ním poverený člen SÚCHNO. V objasňovaní výbor koná na základe vlastných zistení, oznámení občanov, organizácií a členov SÚCHNO.
 • O uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť predsedníctvo SÚCHNO so súhlasom nadpolovičnej väčšiny jej členov
 • Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a dĺžky doby pre zákaz činnosti a vylúčenie sa prihliadne na okolnosti, za ktorých došlo k následku, k jeho rozsahu, na mieru zavinenia a na osobu, ktorá svojím konaním porušila stanovy SÚCHNO.

Tretia časť

Článok 7 - Orgány SÚCHNO

 • Orgánmi SÚCHNO sú:
  • členská schôdza
  • predsedníctvo únie
  • revízna komisia
  • chovateľská a výcviková skupina
  • poradcovia chovu
  • rozhodcovia pre exteriér a výkon
 • Orgány SÚCHNO sú volené na obdobie 4 rokov.
 • V mene SÚCHNO sú oprávnení konať: Predseda a predsedníctvom určený zástupca, každý samostatne.

Článok 8 - Členská schôdza

 • Najvyšším orgánom SÚCHNO je členská schôdza
 • Členská schôdza sa schádza minimálne 1 x ročne. Jej rokovanie zvoláva predsedníctvo SÚCHNO a to najmenej 15 dní pred jej konaním.
 • Predsedníctvo SÚCHNO je povinné zvolať členskú schôdzu aj na základe podnetu 1/3 členov SÚCHNO a to najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Prejav vôle musí byť potvrdený uvedením mena, priezviska, podpisu a členského čísla SÚCHNO.
 • Členská schôdza prerokováva a rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti, záujmov a potrieb SÚCHNO, najmä:
  • rozhoduje o vzniku, názve a o zániku SÚCHNO
  • schvaľuje a mení stanovy SÚCHNO
  • schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie
  • prerokováva a schvaľuje správu predsedníctva o činnosti a hospodárení SÚCHNO za uplynulé obdobie a správu revíznej komisie
  • volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie
  • rozhoduje v odvolacom konaní o uložení disciplinárneho opatrenia
  • udeľuje a odníma čestné členstvo v SÚCHNO
 • Členská schôdza je oprávnená zmeniť, alebo zrušiť rozhodnutie predsedníctva, ak to odporuje stanovám SÚCHNO
 • Členská schôdza je uznášania schopná bez ohľadu na počet prítomných členov SÚCHNO. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov okrem rozhodnutia o zániku SÚCHNO.

Článok 9 - Výbor SÚCHNO

 • Predsedníctvo SÚCHNO je volené členskou schôdzou a v čase medzi členskými schôdzami je výkonným orgánom SÚCHNO.
 • Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda, ústredný poradca pre chov, jeho zástupca, ústredný výcvikár, jeho zástupca a člen predsedníctva.
 • Predsedníctvo SÚCHNO zabezpečuje a plní najmä tieto úlohy:
  • zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a z rozpočtu
  • spracúva správy a podklady pre rokovanie členskej schôdze
  • zvoláva riadne a mimoriadne členské schôdze
  • schvaľuje počet a zásady odmeňovania pracovníkov, zamestnaných v SÚCHNO a určuje náplň pre ich činnosť
  • zabezpečuje finančné a materiálne prostriedky potrebné na plnenie úloh SÚCHNO
  • vo vymedzenom rozsahu ukladá disciplinárne opatrenia
  • informuje členov o činnosti SÚCHNO
  • zabezpečuje vedenie plemennej knihy
  • dozerá na činnosť chovateľskej a výcvikovej skupiny
  • koordinuje činnosť s inými organizáciami a organizuje reprezentáciu
  • plní ďalšie úlohy, ktoré pre neho vyplývajú zo stanov, vnútorných poriadkov, alebo ktoré mu uloží členská schôdza
 • Z každého predsedníctva SÚCHNO sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, alebo jeho zástupca. Zápisnica sa archivuje 5 rokov.

Článok 10 - Chovateľská a výcviková skupina

 • Chovateľskú skupinu tvorí ústredný poradca pre chov a jeho zástupca
 • Pre potreby svojej činnosti môže v jednotlivých územných celkoch Slovenskej republiky menovať zástupcov, ktorým určí náplň činnosti
 • Chovateľská skupina najmä:
  • navrhuje úpravy chovateľského poriadku
  • navrhuje výber nových adeptov na rozhodcov a vykonáva dohľad nad ich školením a preskúšaním
  • predkladá návrh chovateľských akcií, na ktoré deleguje rozhodcov
  • riadi činnosť poradcov chovu a určuje náplň ich činnosti
  • navrhuje členov bonitačných komisií a kontroluje ich činnosť
 • Výcvikovú skupinu tvorí ústredný poradca pre výcvik a jeho zástupca
 • Pre potreby svojej činnosti môže v jednotlivých územných celkoch Slovenskej republiky menovať zástupcov, ktorým určí náplň ich činnosti
 • Výcviková skupina najmä:
  • navrhuje úpravy výcvikového poriadku
  • navrhuje výber nových adeptov na rozhodcov a vykonáva dohľad nad ich školením a preskúšaním
  • predkladá návrh akcií, na ktoré deleguje rozhodcov a figurantov
  • riadi činnosť poradcov pre výcvik a určuje náplň ich činnosti

Článok 11 - Poradcovia chovu

 • Poradcov chovu menuje chovateľská skupina, pričom prihliada na návrhy väčšiny chovateľov z oblasti pôsobenia
 • V oblasti svojho pôsobenia kontrolujú vrhy a tetujú šteňatá
 • Dohliadajú na dodržiavanie chovateľského poriadku
 • Podávajú potrebné informácie chovateľskej skupine a plemennej knihe
 • Poradca chovu NO pracuje len pre plemennú knihu SÚCHNO

Článok 12 - Rozhodcovia

 • Rozhodcovia pre exteriér sú riadený chovateľskou skupinou
 • Rozhodcovia pre výkon sú riadený výcvikovou skupinou

Článok 13 - Revízna komisia SÚCHNO

 • Revízna komisia SÚCHNO je nezávislý orgán bez výkonnej a rozhodovacej právomoci. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení na obdobie 4 rokov. Tvoria ju predseda a dvaja členovia. Za svoju činnosť zodpovedá revízna komisia členskej schôdzi SÚCHNO.
 • Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej dva krát do roka.
 • Revízna komisia je oprávnená kontrolovať hospodárenie, nakladanie s finančnými prostriedkami, s majetkom a kontrolovať činnosť orgánov SÚCHNO, pričom si môže pre svoju činnosť prizvať poradcov alebo znalcov.
 • Revízna komisia predkladá predsedníctvu SÚCHNO a členskej schôdzi správy o vykonaných kontrolách a správu o hospodárení SÚCHNO za uplynulé obdobie.
 • Členovia revíznej komisie majú právo účasti na rokovaniach všetkých orgánov SÚCHNO. Funkcia člena tejto komisie je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva.

Článok 14 - Osobitné ustanovenia

 • Výkonným pracovníkom SÚCHNO, ktorý zabezpečuje činnosť spojenú s hospodárením, vedením plemennej knihy je tajomník SÚCHNO, ktorý plní ďalšie úlohy, potrebné na zabezpečenie administratívnych prác.
 • Tajomník za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu SÚCHNO a metodicky ho riadi ústredný poradca chovu.
 • Ak si to vyžaduje rozsah úloh, týkajúcich sa zabezpečenia činnosti SÚCHNO, môže byť formou pracovnej zmluvy uzatvorený pracovný pomer aj s profesionálnym pracovníkom. Takéhoto pracovníka riadi a kontroluje predsedníctvo, alebo ním určený člen SÚCHNO, ktorý súčastne stanoví náplň práce a určí mzdu.
 • Pracovný vzťah pracovníka SÚCHNO spravujú príslušné právne predpisy
 • V prípade rezignácie, alebo úmrtia člena predsedníctva SÚCHNO a revíznej komisie môže výbor kooptovať nového člena. Členovia predsedníctva SÚCHNO na najbližšej členskej schôdzi požiadajú o doplňujúce voľby.
 • V prípadoch zistenej pasivity a neplnenia uložených úloh môže o novú voľbu člena predsedníctva SÚCHNO alebo revíznej komisie požiadať členskú schôdzu niektorý z jej členov.

Štvrtá časť

Článok 15 - Zásady hospodárenia

 • SÚCHNO môže vo vlastnom mene nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie svojej činnosti.
 • Zdrojom príjmov SÚCHNO sú najmä:
  • príjmy z členských príspevkov
  • príjmy z vydávanie preukazov o pôvode a chovateľských staníc
  • dary od právnických a fyzických osôb
  • príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
 • So zdrojmi príjmov hospodári predsedníctvo SÚCHNO v zmysle schváleného rozpočtu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Dispozičné oprávnenie s finančnými prostriedkami SÚCHNO má predseda a určení dvaja členovia predsedníctva.
 • Podrobnejšiu úpravu nakladania s majetkom SÚCHNO upravia pravidlá hospodárenia, ktoré schvaľuje členská schôdza.

Piata časť

Článok 16 - Spoločné a záverečné ustanovenia, Súdna ochrana

 • Ak člen SÚCHNO považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podať podľa stanov opravný prostriedok za nezákonné, alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia, požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.
 • Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.

Článok 17 - Zánik SÚCHNO

 • SÚCHNO zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
 • O zániku dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením rozhoduje členská schôdza a to trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných členov
 • Pri zániku SÚCHNO sa vykoná majetkové vysporiadanie.

Článok 18 - Hospodárenie SÚCHNO

 • SÚCHNO ako právnická osoba môže vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo vedľajšiu hospodársku činnosť súvisiacu s cieľmi a úlohami svojej činnosti.
 • Hospodárska činnosť sa vykonáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 19 - Záverečné ustanovenia

 • Tieto stanovy boli schválené na Členskej schôdzi SÚCHNO v Banskej Bystrici dňa 13.3.2004.
 • Týmto strácajú platnosť stanovy, registrované na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/90-392-2 zo dňa 3.5.1996.